Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

menossa oleva koulutus, Kuopio

Toteutamme suositun Psykoterapeuttiset valmiudet -koulutuksen toisen kerran Kuopiossa.

Aika
pe-la 7.-8.10.2016
pe-la 11.-12.11.2016
pe-la 2.-3.12.2016
pe-la 13.-14.1.2017
pe-la 3.-4.2.2017
ke-to 3.-4.3.2017
pe-la 31.3.-1.4.2017 siir­tyy 11.-12.8.2017
pe-la 28.-29.4.2017
pe-la 25.-26.5.2017 Huom! Muut­tu­nut ajan­koh­ta.
pe-la 9.-10.6.2017
pe ja la klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja
Psy­ko­te­ra­peut­ti VET Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus on suun­nat­tu psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä kiin­nos­tu­neil­le so­si­aa­li-, ter­veys-, ope­tus- tai kas­va­tus­alan tai muun so­vel­tu­van am­ma­til­li­sen opin­to­as­teen, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun tai muun so­vel­tu­van kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le hen­ki­löil­le. Kou­lu­tus täy­den­tää sai­raan­hoi­ta­jan (AMK), so­si­o­no­min (AMK) tai vas­taa­van tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den hen­ki­löi­den osaa­mis­ta si­ten, että he voi­vat myö­hem­min jat­kaa opin­to­jaan eri­tyis­ta­son psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­ses­sa. Kou­lu­tus an­taa vah­vuut­ta, val­miuk­sia ja uu­sia vi­rik­kei­tä te­ra­peut­ti­seen työ­hön yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen kans­sa. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 25.

Ta­voi­te
Opin­not täy­den­tä­vät so­si­aa­li-, ter­veys- tai kas­va­tus­alan am­ma­til­lis­ta tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta. Opin­to­jen ai­ka­na pe­reh­dy­tään ih­mi­sen psyyk­ki­seen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen. Opis­ke­li­ja op­pii tun­nis­ta­maan ja erot­te­le­maan psyyk­ki­sen häi­ri­ön muo­dot ja so­vel­ta­maan tie­to­jaan käy­tän­nös­sä eri ikä­ryh­mien kans­sa työs­ken­nel­les­sään sekä käyt­tä­mään psy­ko­te­ra­peut­ti­sia työ­ot­tei­ta ja te­ra­peut­ti­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen peri­aat­tei­ta. Opin­not suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­jal­la on hy­vät tie­dot mie­len­ter­vey­den pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­tä, lais­ta ja ase­tuk­sis­ta sekä hy­vät tie­dol­li­set val­miu­det ha­kea psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen.
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on
• an­taa nä­ke­mys ih­mi­sen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen sekä psy­ki­at­ri­seen di­ag­nos­tiik­kaan
• an­taa nä­ke­mys psy­ko­te­ra­pi­an vii­te­ke­hyk­siin ja nii­den käyt­tä­miin te­o­ri­oi­hin ja käy­tän­töi­hin
• an­taa nä­ke­mys psy­ko­te­ra­pi­aan
• li­sä­tä psy­ko­te­ra­peut­ti­sia val­miuk­sia
• an­taa pe­rus­taa psy­ko­te­ra­peut­ti­sel­le työ­ta­val­le

Kou­lu­tus on laa­juu­del­taan Val­vi­ran psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien eri­kois­opin­noil­ta edel­lyt­tä­mä 30 op (800 t). Kou­lu­tus ei anna psy­ko­te­ra­peut­tis­ta pä­te­vyyt­tä.

Si­säl­tö

To­teu­tus
Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lui­na, jo­hon si­säl­tyy lähi- ja etä­jak­so­ja sekä verk­ko-opis­ke­lua. 30 opin­to­pis­tei­den laa­jui­set opin­not kes­tä­vät yh­den vuo­den. Kou­lu­tus si­säl­tää ker­ran kuu­kau­des­sa to­teu­tet­ta­vat te­o­ri­a­päi­vät, kir­jal­li­set teh­tä­vät, yk­si­lö- ja ryh­mä­työt, kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mi­sen, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä oman ke­hit­tä­mis­työn.

Hin­ta
2350,00 €
Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Kou­lu­tus las­ku­te­taan vii­des­sä eräs­sä, 470 e/erä. Kak­si erä vuon­na 2016 ja kol­me erää vuon­na 2017.

IL­MOIT­TAU­TU­MI­SET 19.9.2016 men­nes­sä

“Kou­lut­ta­jal­la rau­tai­nen am­mat­ti­tai­to, joka nä­kyy ope­tuk­ses­sa”

“Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det li­sä­si­vät am­mat­ti­tai­toa ja aut­toi­vat kat­so­maan asi­a­kas­a­si­oi­ta kau­em­paa.”

Kas­va­tus- ja ope­tus­ala20176.12.2015