Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (5 op)

menossa oleva koulutus

Hen­gi­tys itse­sää­te­lyn ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tu­ke­na -kou­lu­tuk­sen me­ne­tel­mät poh­jau­tu­vat psy­ko­fyy­si­seen hen­gi­tys­te­ra­pi­aan (hen­gi­tys­kou­luun). Me­ne­tel­mää ke­hi­tet­tiin alun pe­rin yli 20 vuo­den klii­ni­ses­sä yh­teis­työs­sä TYK­Sin Psy­ki­at­ri­an poli­kli­ni­kan kans­sa. Noin 350 ter­vey­den­hoi­to­alan am­mat­ti­lais­ta on osal­lis­tu­nut tä­hän kou­lu­tuk­seen ja sen li­säk­si usei­ta sa­to­ja am­mat­ti­hen­ki­löi­tä on tu­tus­tu­nut me­ne­tel­mään ly­hy­em­mis­sä kou­lu­tuk­sis­sa. Psy­ko­fyy­si­nen hen­gi­tys­te­ra­pia si­säl­tää eri­lai­sia me­ne­tel­miä, joi­den avul­la voi­daan edis­tää tasa­pai­noi­sen hen­gi­tyk­sen op­pi­mis­ta ja sitä kaut­ta vai­kut­taa laa­jas­ti ih­mi­sen ter­vey­teen. Se on myös käy­tän­nön työ­vä­li­ne, jon­ka avul­la voi­daan vai­kut­taa myön­tei­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­seen asi­ak­kaan kans­sa.

Aika

1. jak­so ke-pe 23.-25.8.2017;  ke klo 10-17, to klo 9-17, pe 9-14.30
2. jak­so ke-pe 20.-22.9.2017; ke klo 10-17, to klo 9-17, pe 9-14.30
3. jak­so to-pe 19.-20.10.2017; to 10-17, pe 9-16
4. jak­so to-pe 16.-17.11.2017; to 10-17, pe 9-16, Kuo­pio 

Kou­lut­ta­jat

Min­na Mar­tin

Min­na Mar­tin, psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti VET
Rau­ni Nis­si­nen, klii­ni­ses­ti eri­kois­tu­nut hoi­ta­ja, per­he- ja pari­psy­ko­te­ra­peut­ti ET

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu vuo­ro­vai­ku­tus­työ­tä te­ke­vil­le ter­vey­den­huol­lon, ih­mis­suh­de­työn, ope­tus- ja oh­jaus­työn am­mat­ti­hen­ki­löil­le ja muil­le sel­lai­sil­le, joil­la on mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä hen­gi­tyk­sen pa­ris­sa työs­sään. Me­ne­tel­miä voi­daan so­vel­taa yk­si­lö­työ­hön ja eri­lai­siin ryh­miin. Kou­lu­tuk­seen ote­taan enin­tään 16 hen­ki­löä.

Sisältö
Koulutuksen laajuus ja suoritustapa

Kou­lu­tuk­sen laa­juus on 70 lähi­o­pe­tus­tun­tia. Li­säk­si 90 tun­tia kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mis­tä ja verk­ko-opis­ke­lua. Kou­lu­tuk­ses­ta saa 5 opin­to­pis­tet­tä. Osal­lis­tu­mi­nen ja kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää si­tou­tu­mis­ta kaik­kiin lähi­o­pe­tus­päi­viin.

Kou­lu­tus poh­jaa ko­ke­muk­sel­li­seen op­pi­mi­seen, jo­ten päi­vän­kin pois­sa­olo kou­lu­tuk­ses­ta jät­tää mel­koi­sen au­kon. On tär­ke­ää, että jo kou­lu­tuk­seen ha­kies­sa va­raat il­moi­te­tut kou­lu­tus­päi­vät ka­len­te­ris­ta­si ja si­tou­dut kou­lu­tuk­sen kel­lon­ai­koi­hin. Niin läs­nä­olo kuin pois­sa­olo vai­kut­ta­vat koko ryh­män toi­min­taan. Kou­lu­tus si­säl­tää myös kir­jal­li­sia koti­teh­tä­viä, verk­ko­työs­ken­te­lyä sekä it­se­näis­tä kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mis­tä.

Kirjallisuus

Oppi­ma­te­ri­aa­lei­na käy­te­tään te­ok­sia:
– Mar­tin, Sep­pä, Leh­ti­nen, Törö (2014), Hen­gi­tys itse­sää­te­lyn ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tu­ke­na
– Mar­tin, Sep­pä (2014) Hen­gi­tys­te­ra­peu­tin työ­kir­ja. Työ­kir­ja si­säl­tyy kou­lu­tuk­sen hin­taan, luku­kir­jan saa ti­lat­tua Min­na Mar­ti­nin kaut­ta (30 € kpl).

Li­säk­si suo­si­tel­laan tu­tus­tu­mis­ta kir­jaan: Mar­tin (2016) Hen­gi­tys vir­taa – koh­ti ke­hon ja mie­len tasa­pai­noa.

Hin­ta 1800 e. Las­ku­te­taan kol­mes­sa eräs­sä, 600 e/erä. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä. Kou­lu­tus on arvo­lisä­ve­ro­ton.

Il­moit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään 2.8.2017 men­nes­sä.
Kou­lu­tuk­seen ha­keu­tu­mi­nen on kak­si­o­sai­nen. Täy­tä en­sin il­moit­tau­tu­mi­nen net­ti­lo­mak­keel­lam­me, min­kä jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si tar­ken­ta­via ky­sy­myk­siä mm. kou­lu­tus­taus­tas­ta­si. Ha­ke­muk­set kä­si­tel­lään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

So­si­aa­li- ja ter­veys­ala20176.12.2015