Rorschach-erikoistumiskoulutus (16 op)

menossa oleva koulutus

HUOM! Uusi kou­lu­tus al­kaa ke­vääl­lä 2019

Aika 7.4.2017-19.5.2018, Kuo­pio

Koh­de­ryh­mä Psy­ko­lo­git ja psy­ko­lo­gi­an opis­ke­li­jat. Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lut­ta­jat
Kou­lu­tuk­sen vas­tuu­kou­lut­ta­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, The Fin­nish Rorsc­hach As­so­ci­a­ti­on (FRA) ry:n vara­pu­heen­joh­ta­ja Jaak­ko Ste­nius

Muut kou­lut­ta­jat:
PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, The Fin­nish Rorsc­hach As­so­ci­a­ti­on (FRA) ry:n pu­heen­joh­ta­ja Emi­li­a­no Mu­zio
PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Outi Kal­la
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Olli Salo

Si­säl­tö

To­teu­tus
Kou­lu­tus on noin vuo­den mit­tai­nen.  Kou­lu­tus si­säl­tää lähi­o­pe­tus­päi­vät, kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mis­tä ja kir­jal­li­sia teh­tä­viä.

Kou­lu­tus on FRA:n hy­väk­sy­mä. Kou­lu­tuk­sen hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­neil­la on mah­dol­li­suus ha­kea FRA:n jä­se­nyyt­tä ja osal­lis­tua yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­miin jat­ko­kou­lu­tuk­siin.

Kir­jal­li­suus – han­ki­taan en­nen kou­lu­tuk­sen al­ka­mis­ta

  1. Ex­ner, J.E., Jr. The Rorsc­hach: A Comp­re­hen­si­ve Sys­tem, Vol 1. Ba­sic Foun­da­ti­ons. Fourth Edi­ti­on. New York: John Wi­ley & Sons, 2003.
  2. Ex­ner, J.E., Jr. A Rorsc­hach Work­book for the Comp­re­hen­si­ve Sys­tem. Fifth Edi­ti­on. Rorsc­hach Works­hops, As­he­vil­le, North Ca­ro­li­na, 2001. Prin­ted Feb­ru­a­ry 2005.
  3. Vig­li­o­ne, D. Rorsc­hach Co­ding So­lu­ti­ons. A Re­fe­ren­ce Gui­de for the Comp­re­hen­si­ve Sys­tem. Se­cond Edi­ti­on (2010). Ca­li­for­ni­an School of Pro­fes­si­o­nal Psyc­ho­lo­gy. Al­li­ant In­ter­na­ti­o­nal  Uni­ver­si­ty. San Die­go, Ca­li­for­nia.

Aika­tau­lu ja si­säl­tö:
kaik­ki se­mi­naa­rit per­jan­tai­sin klo 9.30 – 16.00 ja lau­an­tai­sin 9.00 – 15.30

1. Se­mi­naa­ri pe-la 7. – 8.4.2017
kou­lut­ta­ja: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne ja si­säl­tö
– Joh­da­tus ai­hee­seen: Rorsc­hac­hin me­ne­tel­män luon­ne, his­to­ria ja nyky­ti­lan­ne
– Joh­da­tus pöy­tä­kir­jan koo­dauk­sen pe­rus­tei­siin sekä pöy­tä­kir­jan ot­ta­mi­nen

2. Se­mi­naa­ri pe-la 5. – 6.5.2017
kou­lut­ta­ja: PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Outi Kal­la
si­säl­tö:
Koo­daus, osa I

3. Se­mi­naa­ri pe-la 16. – 17.6.2017
kou­lut­ta­ja: PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Outi Kal­la
si­säl­tö:
Koo­daus, osa II

4. Se­mi­naa­ri pe-la 25. – 26.8.2017
kou­lut­ta­ja:
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
Tul­kin­ta, osa I

5. Se­mi­naa­ri pe-la 29. – 30.9.2017
kou­lut­ta­ja:
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
Tul­kin­ta, osa II
– Rorsc­hach-muut­tu­jien re­li­a­bi­li­teet­ti ja va­li­di­teet­ti: em­pii­ri­nen tut­ki­mus­näyt­tö
– Kan­sain­vä­li­set vii­te­ar­vot

6. Se­mi­naa­ri pe-la 10. – 11.11.2017
kou­lut­ta­ja:
PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Emi­li­a­no Mu­zio
si­säl­tö:
Neu­ro­psy­ko­lo­gia ja Rorsc­hach
– Moni­me­ne­tel­mä­tut­ki­muk­set ja löy­dös­ten in­teg­roin­ti ta­paus­esi­mer­kin ja pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyn kaut­ta

7. Se­mi­naa­ri pe-la 8.-9.12.2017
kou­lut­ta­jat: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius ja psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Olli Salo
si­säl­tö:
Täy­den­tä­vät tie­don­läh­teet tut­ki­mus­ti­lan­tees­sa
– Si­säl­tö­tul­kin­ta- ja ob­jek­ti­suh­de­näkö­kul­ma
– Psy­ko­dy­naa­mi­nen näkö­kul­ma Rorsc­hach-muut­tu­jien tul­kin­taan
– De­fens­sien ar­vi­oin­ti

8. Se­mi­naa­ri pe-la 26. – 27.1.2018
kou­lut­ta­jat:
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius ja psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Olli Salo
si­säl­tö:
Ke­hi­tyk­sel­li­nen näkö­kul­ma las­ten ja nuor­ten psyyk­ki­seen oi­rei­luun ja sen ar­vi­oin­tiin
– Trau­ma ja dis­so­si­aa­tio
– Psy­koot­ti­suu­den ar­vi­oin­ti

9. Se­mi­naa­ri pe-la 16. – 17.3.2018
kou­lut­ta­ja:
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
Per­soo­nal­li­suus­häi­ri­öt
– Ma­sen­nuk­sen ja ah­dis­tu­nei­suu­den ar­vi­oin­ti

10. Se­mi­naa­ri pe-la 20. – 21.4.2018
kou­lut­ta­ja:
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
Hoi­don suun­nit­te­lu
Rorsc­hach Per­for­man­ce As­sess­ment Sys­tem (R-PAS).

11. Se­mi­naa­ri pe-la 18.-19.5.2018
kou­lut­ta­ja:
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
Te­ra­peut­ti­nen tut­ki­mus
– Lau­sun­noin­ti
– Kou­lu­tuk­sen päät­tä­mi­nen

Hin­ta 2.520 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä,
630 e/erä, kak­si erää vuon­na 2017 ja kak­si vuon­na 2018. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus voi­daan teh­dä use­am­mas­sa eräs­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­set 1.3.2017 men­nes­säRorsc­hach Comp­re­hen­si­ve Sys­tem –me­ne­tel­män stan­dar­doi­tu esit­tä­mi­nen, pis­tey­tys ja tul­kin­ta

So­si­aa­li- ja ter­veys­ala20186.12.2015