Lakisääteistä säteilysuojauskoulutusta hammashoitohenkilökunnalle

19.9.2017, Kuopio

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Plus­Ter­veys-ver­kos­ton kans­sa.

Kou­lu­tus on osa työn­an­ta­jal­le an­ne­tun kou­lu­tus­vel­voit­teen mu­kais­ta täy­den­nys­kou­lu­tus­ta, joka tu­lee jär­jes­tää io­ni­soi­van sä­tei­lyn käyt­töön osal­lis­tu­vil­le. Lisä­tie­to­ja Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen ST-ohje 1.7 (2012)

Aika ti 19.9.2017  klo 15.30 – 20.00, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja ra­di­o­lo­gi­an eri­kois­ham­mas­lää­kä­ri Tero El­li­lä

Koh­de­ryh­mä Ham­mas­lää­kä­rit ja -hoi­ta­jat, suu­hy­gie­nis­tit sekä muut ku­van­ta­mi­sen kans­sa työs­ken­te­le­vät ham­mas­huol­lon am­mat­ti­lai­set niin jul­ki­sel­la kuin yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la

Si­säl­tö
Kou­lu­tus­päi­vän ai­ka­na sy­ven­ne­tään tie­to­ja ja vir­kis­te­tään muis­tia rönt­gen­tut­ki­muk­sen sää­dök­sis­tä ja sä­tei­lys­tä, mut­ta kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti käy­tän­töi­hin, jot­ka ta­kaa­vat laa­duk­kaan ku­vaus­tu­lok­sen. Ker­ra­taan rönt­gen­a­na­to­mi­aa ja laa­dun­var­mis­tus­ta. Kou­lu­tus so­pii jat­ko­kou­lu­tuk­sek­si syk­syl­lä 2016 jär­jes­te­tyn Rönt­ge­no­lo­gi­an ajan­koh­tais­kou­lu­tuk­seen  osal­lis­tu­neil­le, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen ei kui­ten­kaan edel­ly­tä ai­em­mas­sa kou­lu­tuk­ses­sa mu­ka­na­oloa.

Hin­ta 110 €
(Plus­Ter­vey­den jä­se­nil­le 80 €, mai­nit­se tämä il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ja-koh­das­sa)

Il­moit­tau­tu­mi­set 7.9.2017 men­nes­sä

So­si­aa­li- ja ter­veys­ala20176.12.2015