5311307 Virkamiesoikeus, 5 op

9.2.-17.2.2018 Lähiopetus Kuopiossa

Aika­tau­lu:

pe 9.2.2018 klo 16.30-19.45
la 10.2.2018 klo 9-14 HUOM! Muut­tu­nut aika la 10.2. klo 8-13

pe 16.2.2018 klo 16.30-19.45
la 17.2.2018 klo 8-14 HUOM! Muut­tu­nut aika la 17.2. klo 8-13

Lu­en­not jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa ja tuu­tor­ryh­mäs­sä verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti Ii­sal­mes­sa.

Lu­en­noit­si­ja: Tar­mo Miet­ti­nen

Si­säl­tö:

Val­ti­on vir­ka­mies­ten ja kun­nan vi­ran­hal­ti­joi­den oi­keu­det, vel­vol­li­suu­det ja vas­tuu, vir­ka­suh­teen ot­ta­mi­nen ja vir­ka­suh­teen päät­tä­mi­nen, vir­ka­ehto­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä sekä yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­ly kun­nis­sa. Opin­to­jak­so on osa ope­tus­hal­lin­non opin­to­ko­ko­nai­suut­ta 25 op.

Ta­voi­te:

Opis­ke­li­ja tun­tee val­ti­on vir­ka­mies­ten ja kun­tien vi­ran­hal­ti­joi­den oi­keus­ase­maa sekä kol­lek­tii­vis­ta vir­ka­mies­oi­keut­ta kos­ke­vat kes­kei­set sään­nök­set niin, että osaa so­vel­taa tie­to­jaan tyy­pil­li­siin vir­ka­mies­oi­keu­del­li­siin ti­lan­tei­siin.

Suo­ri­tus­ta­pa:

Lu­en­not ja nii­hin si­säl­ty­vät har­joi­tuk­set (16 t). Oma­toi­mi­nen pe­reh­ty­mi­nen kir­jal­li­suu­teen ja sää­dök­siin. Sää­dök­siin ja kir­jal­li­suu­teen pe­rus­tu­va kir­ja­tent­ti.

Kir­jal­li­suus ja tent­tiin il­moit­tau­tu­mi­nen:

Tent­ti­kir­jat ja tent­tii­nil­moit­tau­tu­mi­nen löy­ty­vät Web­Oo­dis­ta >>
Hae kurs­si tun­nis­te­koo­dil­la 5311307.

Ha­lu­at­ko osal­lis­tua vain täl­le opin­to­jak­sol­le?

Il­moit­tau­du 21.1.2018 men­nes­sä ohei­sen il­moit­tau­tu­mis­lin­kin kaut­ta. Yk­sit­täi­sen opin­to­jak­son hin­ta on 175 €.

Työ­e­lä­mä­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen20186.12.2015