Työyhteisösovittelu – tehokas työkalu ristiriitojen käsittelyyn

9.11.2017, Varkaus

Kai­kis­sa työ­yh­tei­sös­sä on jos­kus eri­mie­li­syyk­siä ja ris­ti­rii­to­ja. Toi­mi­va työ­yh­tei­sö kui­ten­kin rat­koo nii­tä ajois­sa. Työ­yh­tei­sö­so­vit­te­lu on eräs, te­hok­kaak­si osoit­tau­tu­nut kei­no ris­ti­rii­to­jen kä­sit­te­lyyn. Ter­ve­tu­loa mu­kaan op­pi­maan työ­yh­tei­sö­so­vit­te­lun pe­rus­tei­ta ja so­vit­te­le­vaa työs­ken­te­ly­o­tet­ta!

Aika: to 9.11.2017 klo 8.30-16, Var­kaus

Kou­lut­ta­ja: työ­yh­tei­sö­val­men­ta­ja Sir­pa Puo­lak­ka (YTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi), jol­la on 17 vuo­den ko­ke­mus työ­e­lä­män kou­lut­ta­ja­na ja ke­hit­tä­jä­nä sekä 7 vuo­den ko­ke­mus työ­yh­tei­sö­so­vit­te­li­ja­na.

Koh­de­ryh­mä: esi­mie­het, HR-hen­ki­lös­tö, työ­ter­veys­huol­lon asi­an­tun­ti­jat, työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tut, työn­oh­jaa­jat sekä kaik­ki työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­to­ja kä­sit­te­le­vät hen­ki­löt. Kou­luk­seen ote­taan enin­tään 20 hen­ki­löä.

Val­men­nus­päi­vän käy­ty­ään osal­lis­tu­ja

Val­men­nuk­sen si­säl­tö

Hin­ta: 180 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 25.10.2017 men­nes­sä.

Sir­pa Puo­lak­ka

Työ­yh­tei­sö­tai­dot20176.12.2015