Speak Better English

28.9.-7.12.2017, verkossa

Mi­ten sel­vi­tä joka­päi­väi­sis­tä kes­kus­te­lu­ti­lan­teis­ta su­ju­vas­ti eng­lan­nik­si? Mi­ten on­nis­tui­si kes­kus­te­lu vie­raan kans­sa tai pu­he­li­mes­sa asi­oi­mi­nen?

Opis­ke­lu ta­pah­tuu  verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä. Uu­det ai­heet tu­le­vat nä­ky­viin vii­koit­tain. Osal­lis­tu­jat  käy­vät har­joi­tuk­set läpi oma­toi­mi­ses­ti oman aika­tau­lun­sa mu­kaan. Ma­te­ri­aa­li si­säl­tää te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­lin opet­ta­jan se­los­tuk­si­neen suo­mek­si, verk­ko­teh­tä­viä, link­ke­jä lisä­teh­tä­viin ja so­vel­ta­mis­teh­tä­vän, jos­ta saa opet­ta­jal­ta hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen. Te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­li on tal­len­net­ta­vis­sa omaan käyt­töön. Verk­ko­kurs­sin oh­ja­tun osuu­den jäl­keen 7.12.2017, verk­ko­ym­pä­ris­tö on käy­tös­sä vie­lä kah­den vii­kon ajan.

Aika
to 28.9.-7.12.2017, ver­kos­sa
Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on in­ter­net-yh­teys.

Kou­lut­ta­ja  MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lau­vat pa­ran­taa sel­viy­ty­mäs­tä su­ju­val­la eng­lan­nin kie­lel­lä arki­e­lä­män ti­lan­teis­sa. Kie­li­tai­to­taso A2. Kat­so eu­roop­pa­lai­nen  kie­li­tai­to­taso­ku­vaus. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 16.

Si­säl­tö

Kurs­sil­la käy­dään kat­ta­vas­ti läpi eri­lai­sia puhe­ti­lan­tei­ta: it­sen­sä/ toi­sen esit­te­ly, ter­veh­dyk­set, small talk -ti­lan­tei­ta, mie­li­pi­teen il­mai­su, pu­he­lin­ti­lan­teet, len­to­jen, lip­pu­jen ja ho­tel­lin va­raa­mi­nen, tien neu­vo­mi­nen ja ky­sy­mi­nen, mat­kan va­raa­mi­nen, os­tos­ten te­ke­mi­nen, ra­vin­to­las­sa ti­laa­mi­nen, lää­kä­ris­sä­käyn­ti ja työ­paik­ka­haas­tat­te­lu. Ai­heet si­säl­tä­vät usei­ta esi­merk­ki­lau­sei­ta ja sa­non­to­ja, joi­ta har­joi­tel­laan verk­ko­teh­tä­vien avul­la sekä so­vel­le­taan omiin lau­sei­siin. Vii­koit­tain pa­lau­tet­ta­vas­ta so­vel­ta­mis­teh­tä­väs­tä saa hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen. Kurs­sil­la hyö­dyn­ne­tään myös in­ter­ne­tis­tä löy­ty­vää ma­te­ri­aa­lia, ku­ten vi­de­oi­ta ja kuun­nel­ta­via.

”Re­aa­li­ai­kai­nen pa­lau­te moni­va­lin­ta- ja auok­ko­teh­tä­vis­sä.”

Hin­ta 95,00 €

Il­moit­tau­tu­mi­set:  21.9.2017 men­nes­sä

Työ­yh­tei­sö­tai­dot20176.12.2015