Käsitteletkö henkilötietoja lain mukaisesti?

16.11.2017 klo 9-16, Iisalmi

Suo­men pe­rus­tus­laki tur­vaa jo­kai­sel­le yk­si­tyi­syy­den suo­jan, joka kä­sit­tää myös hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jan. Tek­no­lo­gi­an ke­hit­ty­mi­nen ja di­gi­ta­li­saa­tio ovat tuo­neet mu­ka­naan ris­ke­jä yk­si­tyi­syy­den suo­jan vaa­ran­tu­mi­ses­ta. Hen­ki­lö­tie­to­ja on help­po ke­rä­tä ja kä­si­tel­lä, eikä sen enem­pää tie­to­jen ke­rää­jä kuin tie­to­jen ke­rää­mi­sen koh­de­kaan aina ole sel­vil­lä oi­keuk­sis­taan ja vel­vol­li­suuk­sis­taan.

EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus muut­tuu, hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tu­lee vas­ta­ta tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­muk­sia, kun sitä ryh­dy­tään so­vel­ta­maan tou­ko­kuus­sa 2018.

Aika

Tors­tai­na 16.11.2017 klo 9-16, Ii­sal­mi

Kouluttaja

HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii sekä jul­ki­sel­la että yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­löil­le,  jot­ka työs­sään kä­sit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja.  Kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua myös muut hen­ki­lö­tie­to­ja kos­ke­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä kiin­nos­tu­neet.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on sel­ven­tää ja ker­ra­ta hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­viä lain­sää­dän­nöl­li­siä vel­voit­tei­ta ja hy­vää tie­to­jen­kä­sit­te­ly­ta­paa sekä tuo­da esil­le, mitä muu­tok­sia EU-tie­to­suo­ja-ase­tus tuot­taa. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tu­lee vas­ta­ta tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­muk­sia, kun sitä ryh­dy­tään so­vel­ta­maan tou­ko­kuus­sa 2018.

Sisältö
Hinta

130 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Ilmoittautuminen

2.11.2017 men­nes­sä

Työ­yh­tei­sö­tai­dot20176.12.2015