Ristiriidoista ratkaisuihin! - Sovitteleva ote esimiestyössä

6.2., 13.2. ja 20.2.2018, verkossa

Jo­kai­ses­sa työ­yh­tei­sös­sä on aika ajoin ris­ti­rii­to­ja. Hy­vän työ­yh­tei­sön merk­ki ei ole ris­ti­rii­dat­to­muus, vaan tai­to kä­si­tel­lä nii­tä ajois­sa. Osaa­va esi­mies voi es­tää ris­ti­rii­to­jen pai­su­mi­sen työ­hy­vin­voin­tia na­ker­ta­vik­si konf­lik­teik­si. Ris­ti­rii­dois­ta rat­kai­sui­hin! -verk­ko­kou­lu­tus an­taa na­pa­kan tie­to­pa­ke­tin konf­lik­tien en­nal­ta­eh­käi­sys­tä, ra­ken­ta­vas­ta kä­sit­te­lys­tä sekä ris­ti­rii­to­jen so­vit­te­lus­ta.

Aika
tiis­tai­sin 6.2., 13.2. ja 20.2.2018 klo 15.00-16.30, ver­kos­sa

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­nois­ta teh­dään tal­len­ne. Voit kat­soa tal­len­teet jäl­ki­kä­teen si­nul­le par­hai­ten so­pi­va­na ajan­koh­ta­na.

Kou­lut­ta­ja
työ­yh­tei­sö­val­men­ta­ja Sir­pa Puo­lak­ka (YTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi), jol­la on 17 vuo­den ko­ke­mus työ­e­lä­män kou­lut­ta­ja­na ja ke­hit­tä­jä­nä sekä 7 vuo­den ko­ke­mus työ­yh­tei­sö­so­vit­te­li­ja­na

Sir­pa Puo­lak­ka

”Sir­pa Puo­la­kan kou­lu­tus­ote on kes­kus­te­le­va ja co­ac­haa­va. Ai­to­jen ky­sy­mys­ten esit­tä­mi­nen on kou­lut­ta­jal­le yhtä tär­ke­ää kuin mal­lien ja te­o­ri­oi­den opet­ta­mi­nen. Puo­lak­ka on saa­nut di­a­lo­gi­ses­ta ot­tees­ta run­saas­ti kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta tyy­liin: ”val­men­nus pis­ti to­del­la ajat­te­le­maan”.

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus koh­den­ne­taan esi­mie­hil­le, mut­ta val­men­nuk­ses­ta hyö­ty­vät myös tii­min­ve­tä­jät, pro­jek­ti­pääl­li­köt, HR-hen­ki­lös­tö, työ­ter­veys­huol­lon asi­an­tun­ti­jat sekä kaik­ki työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­to­ja kä­sit­te­le­vät hen­ki­löt.

Ta­voit­teet
Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja:

To­teu­tus Val­men­nus to­teu­te­taan pro­ses­si­mai­ses­ti. Se si­säl­tää en­nak­ko­teh­tä­vän  ja kol­me noin 90 mi­nuu­tin pi­tuis­ta we­bin­aa­ria. En­nak­ko­teh­tä­vä: Säh­köi­nen ky­se­ly, jos­sa kar­toi­te­taan osal­lis­tu­jien toi­vei­ta ja tar­pei­ta kou­lu­tus­ta koh­taan.

Si­säl­tö

ti 6.2.2018 klo 15.00-16.30 Ta­voit­tee­na toi­mi­va ja hy­vin­voi­va työ­yh­tei­sö – ris­ti­rii­to­jen en­nal­ta­eh­käi­sy

ti 13.2.2018 klo 15.00-16.30 Ris­ti­rii­to­jen koh­taa­mi­nen ja pu­heek­si ot­ta­mi­nen

On­gel­mat ei­vät ka­toa vai­ke­ne­mal­la

Kis­sa pöy­däl­le! Pu­heek­si ot­ta­mi­sen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot

ti 20.2.2018 klo 15.00-16.30 So­vit­te­le­va työ­ote ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa

”Kou­lut­ta­ja oli asi­an­tun­te­va ja vah­val­la ko­ke­muk­sel­la osa­si hy­vin ku­vail­la esi­mer­kein ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­ta. Mie­les­tä­ni to­teu­tus­ta­pa verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti  ja jako kol­meen osaan sopi hy­vin ja kou­lu­tus ko­ko­nai­suu­des­saan oli oi­kein toi­mi­va.”

Hin­ta 85 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 25.1.2018 men­nes­sä

Asi­an­tun­ti­ja­työn ke­hit­tä­mi­nen20186.12.2015