Asiantuntijoiden hyvinvointiryhmä

13.2.-15.5.2018, Kuopio

Huom. Kou­lu­tuk­sen al­ka­mis­ai­kaa/ il­moit­tau­tu­mis­päi­vää siir­ret­ty eteen­päin!

Ke­vääl­lä käyn­nis­tyy asi­an­tun­ti­joil­le rää­tä­löi­ty hy­vin­voin­ti­oh­jel­ma, jon­ka ta­voit­tee­na on an­taa osal­lis­tu­jil­le konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja ja eväi­tä asi­an­tun­ti­ja­työs­sä pär­jää­mi­seen ja hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­seen. Val­men­nus­oh­jel­man ai­ka­na kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta koko­nais­val­tai­ses­ti osal­lis­tu­jan hy­vin­voin­nin ko­ko­nai­suu­teen ja py­ri­tään löy­tä­mään yk­si­löl­li­set kei­not sekä toi­men­pi­teet voi­ma­va­ro­jen ke­hit­tä­mi­sek­si.

Tun­tuu­ko että asi­an­tun­ti­ja­työ­tä­si hait­taa ali­tui­nen kii­re?
Ha­lu­at­ko uut­ta pot­kua asi­an­tun­ti­jana kas­vuu­si?

Oh­jel­ma

Ryh­män avaus­ta­paa­mi­nen
Ti 13.2. klo 13-16

Hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­sien tul­kin­ta ja ke­hi­tys­suun­ni­tel­mat sekä ryh­män val­men­nus­suun­ni­tel­ma
Ti 20.3. klo 13-16

Ryh­män ver­tais­ta­paa­mi­nen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ryh­mä­nä ja­kaa ko­ke­muk­sia, ja ref­lek­toi­da tun­te­muk­sia.
Ti 24.4. klo 13-16

Ryh­mä­ta­paa­mi­nen ja ver­tais­ko­ke­muk­set
Ti 15.5. klo 13-16

Asi­an­tun­ti­joi­den hy­vin­voin­ti­ryh­män osal­lis­tu­ja saa val­men­nuk­sen ai­ka­na konk­reet­ti­sen hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­sin ja oh­jauk­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hi­tys­suun­ni­tel­man te­ke­mi­seen. Li­säk­si hän saa ryh­mä­oh­jauk­sis­sa tu­kea ver­tais­ryh­mäl­tä. Ryh­mä­oh­jauk­sis­sa kä­si­tel­lään myös sy­vem­min asi­an­tun­ti­ja­työn kuor­mit­ta­via stres­si­ti­lan­tei­ta ja kuin­ka niis­tä voi eri­lai­sin kei­noin pa­lau­tua. Li­säk­si ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa osal­lis­tu­ja saa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja hen­ki­lö­koh­tai­sen joh­ta­mis­työn ke­hit­tä­mi­seen.

Poh­dit­ko mis­tä voit saa­da uut­ta ener­gi­aa it­se­si ke­hit­tä­mi­seen?
Tar­vit­set­ko myös tu­kea Uu­den Vuo­den lu­pauk­sen käy­tän­töön vien­tiin?

Osal­lis­tu­jal­la on mah­dol­li­suus val­men­nuk­sen lo­puk­si teh­dä eril­lis­mak­sus­ta toi­seen ker­taan hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­si. Mit­taus ajoi­te­taan teh­tä­väk­si huh­ti­kuus­sa en­nen vii­meis­tä val­men­nus­ker­taa.

Ryh­män pää­val­men­ta­ja­na on joh­don val­men­ta­ja, eMBA, Han­nu Laak­ko­nen. Hän on toi­mi­nut yli 20 vuo­den ajan eri or­ga­ni­saa­ti­oi­den asi­an­tunt­joi­den ja joh­ta­jien hen­ki­lö­koh­tai­se­na val­men­ta­ja­na niin lii­ke­toi­min­nan kuin hy­vin­voin­nin näkö­kul­mis­ta.

Hin­ta
450 eu­roa osal­lis­tu­ja. Si­säl­tää hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­sen.
Lisä­mit­taus ja pur­ku 150 eu­roa osal­lis­tu­ja.

Il­moit­tau­tu­mi­set 5.2.2018 men­nes­sä

Asi­an­tun­ti­ja­työn ke­hit­tä­mi­nen20186.12.2015