Writing Emails in English at Work

22.2.-3.5.2018, verkossa


Aika
22.2.-3.5.2018, ver­kos­sa
Va­paa­eh­toi­nen kie­li­oppi­kli­nik­ka cha­tis­sa kes­ki­viik­koi­sin 21.2., 7.3.,21.3., 4.4. ja 18.4.2018 klo klo 19.35-19.55
Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on in­ter­net-yh­tey­den.

Kou­lut­ta­ja MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Koh­de­ryh­mä
Säh­kö­pos­ti­vies­tien kir­joit­ta­mi­seen var­muut­ta tar­vit­se­vat. Kie­li­tai­to­taso B1. Kat­so eu­roop­pa­lai­nen kie­li­tai­to­taso­ku­vaus.
Mak­si­mi­ssaan 16 osal­lis­tu­jaa.

Si­säl­tö

Hin­ta 110 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 14.2.2018 men­nes­sä

Asi­an­tun­ti­ja­työn ke­hit­tä­mi­nen20186.12.2015