Mindfulness (työ)hyvinvoinnin tukena

24.2.2018, Kuopio

Yk­sin­ker­tai­sia mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia hyö­dyn­tä­en on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa kes­kit­ty­nyt ja tie­toi­nen mie­len­tila. Sään­nöl­li­nen mind­ful­ness-har­joit­te­lu tuot­taa ren­tout­ta, joka ulot­tuu kaik­keen te­ke­mi­seen, myös työ­pai­kal­la. Kes­kit­ty­nyt ja ren­tou­tu­nut mie­len­tila tuo tu­lok­se­kas­ta toi­min­taa ja hy­vin­voi­via työ­yh­tei­sö­jä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan jo muu­ta­mien viik­ko­jen sään­nöl­li­nen har­joit­ta­mi­nen vai­kut­taa myön­tei­ses­ti mm. kes­kit­ty­mis- ja ha­vain­to­ky­kyyn aut­ta­en kes­kit­ty­mään olen­nai­seen, li­sä­ten ky­kyä luo­vaan on­gel­man­rat­kai­suun ja oi­val­luk­siin.

Aika la 24.2.2018 klo 9-15, Kuo­pio

Koh­de­ryh­mä Kii­rei­set stres­sin ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­teen kans­sa pai­nis­ke­le­vat hen­ki­löt. Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä mind­ful­nes­sin ai­em­paa tun­te­mis­ta. Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lut­ta­ja KM, työ­yh­tei­sö­val­men­ta­ja Ani­ta Paa­na­nen

Lue kou­lut­ta­jan kir­joit­ta­ma Avain uu­teen olo­ti­laan -blo­gi

Si­säl­löt

Hin­ta 82 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 12.2.2018 men­nes­sä

Asi­an­tun­ti­ja­työn ke­hit­tä­mi­nen20186.12.2015