Esiintymisen vallankumous

to 26.4.2018, Kuopio

Esiin­ty­mi­sen val­lan­ku­mous –kou­lu­tus­päi­vä an­taa var­muut­ta ja va­kuut­ta­vuut­ta vuo­ro­vai­kut­tei­seen ja va­kuut­ta­vaan esiin­ty­mi­seen. Li­säk­si saat eväi­tä esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen hal­lin­taan ja vink­ke­jä oman per­soo­na­si mu­kai­seen esiin­ty­mi­seen.

Aika to 26.4. klo 9-16, Kuo­pio

Ha­lu­ai­sit­ko li­sää va­kuut­ta­vuut­ta esiin­ty­mi­see­si?
Ky­ke­net­kö il­mai­se­maan asi­a­si sel­ke­äs­ti kuu­li­joil­le?
Saat­ko ylei­sön va­kuut­tu­maan esi­tyk­ses­tä­si?
Jän­ni­tät­kö jul­ki­sia esiin­ty­mis­ti­lan­tei­ta?

Kou­lut­ta­ja KM, FM Tii­na Nau­ma­nen
Tii­na Nau­ma­nen on vies­tin­nän ja draa­man kou­lut­ta­ja sekä esit­tä­vän tai­teen am­mat­ti­lai­nen. Hä­nen eri­tyis­o­saa­mi­se­na on esiin­ty­mis­tai­to­jen, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ja ryh­mä­vies­tin­tä­tai­to­jen kou­lut­ta­mi­nen. Tii­nal­la on yli 15 vuo­den ko­ke­mus niin yri­tys­ten kuin yh­tei­sö­jen kou­lut­ta­mi­ses­ta sekä vah­va osaa­mi­nen myös vies­tin­nän ja draa­man opet­ta­ja­na sekä asi­an­tun­ti­jana eri oppi­lai­tok­sis­ta. Esiin­ty­mi­sen ken­täl­lä Tii­na työs­ken­te­lee näyt­te­li­jä­nä, oh­jaa­ja­na, juon­ta­ja­na, spiik­kaa­ja­na, käsi­kir­joit­ta­ja­na ja lau­la­ja­na. Tii­nan kou­lu­tuk­set ovat toi­min­nal­li­sia.

Tii­na Nau­ma­nen

Si­säl­löt

Kou­lu­tus­päi­vän si­säl­tö­a­lu­ei­na ovat:

Kou­lu­tus­me­ne­tel­mi­nä käy­te­tään te­o­ri­an li­säk­si toi­min­nal­li­sia har­joi­tuk­sia sekä vi­de­oin­tia, jot­ka aut­ta­vat si­nua löy­tä­mään omat vah­vuu­te­si esiin­ty­jä­nä ja pu­hu­ja­na. Me­ne­tel­mis­sä ko­ros­tu­vat toi­min­nal­li­suus, konk­reet­ti­suus ja käy­tän­nön­lä­hei­syys. Hyp­pää siis mu­kaan esiin­ty­mi­sen val­lan­ku­mouk­seen ja lai­ta lip­pu lie­hu­maan la­val­la!

Hin­ta 135 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 11.4.2018 men­nes­sä

Asi­an­tun­ti­ja­työn ke­hit­tä­mi­nen20186.12.2015