Life Coach ® -koulutus (20 op)

menossa oleva koulutus, Kuopio

Lois­to­pa­laut­teen saa­nut kou­lu­tus to­teu­te­taan toi­sen ker­ran Kuo­pi­os­sa.

Uusi ja kokonaisvaltainen lähestymistapa elämänhallintaan!

Kou­lu­tus­ta on uu­dis­tet­tu ja täy­den­net­ty alan muis­ta kou­lu­tuk­sis­ta huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. LCA Life Co­ach® kou­lu­tus on mon­ta tie­teen­haa­raa yh­dis­tä­vä ko­ko­nai­suus, joka aut­taa ym­mär­tä­mään nyky­ih­mi­sen elä­mää ja voit­ta­maan sen haas­tei­ta. Kou­lu­tuk­sen ta­voi­te on an­taa osal­lis­tu­jal­le vah­va nä­ke­mys elä­män koko­nais­val­tai­suu­des­ta ja ih­mis­ten oh­jaa­mi­ses­ta eteen­päin joko yk­si­tyis- tai työ­e­lä­mäs­sään. Kou­lu­tus ke­hit­tää myös osal­lis­tu­jan omaa itse­tun­te­mus­ta, an­taa  kei­no­ja it­sen­sä sy­vem­pään ym­mär­tä­mi­seen ja työ­ka­lu­ja par­haan mah­dol­li­sen, oman­nä­köi­sen elä­män luo­mi­seen.

Kou­lu­tuk­ses­sa tut­ki­taan val­men­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta ih­mi­sen elä­män eri osa-alu­ei­ta: fyy­si­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin, ih­mis­suh­teis­ta aina fyy­si­seen ym­pä­ris­töön saak­ka. Life Co­ac­hin­gis­sa on aina ky­sy­mys oman elä­män tie­toi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta, muu­tos­pro­ses­seis­ta koh­ti val­men­net­ta­van it­sen­sä mää­rit­te­le­mää me­nes­tys­tä ja hy­vää elä­mää. Val­men­ta­jan teh­tä­vä on aut­taa val­men­net­ta­vaa avar­ta­maan kä­si­tys­tä it­ses­tään, mah­dol­li­suuk­sis­taan sekä aut­taa pää­se­mään yli ra­joit­ta­vis­ta us­ko­muk­sis­taan, tu­kea ja ins­pi­roi­da  val­men­net­ta­vaa koh­ti ta­voit­tei­taan am­mat­ti­mai­sin ja toi­mi­vin kei­noin.

Kou­lu­tuk­ses­sa yh­dis­tyy kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia, funk­ti­o­naa­li­nen lää­ke­tie­de, työ­hy­vin­voin­ti sekä fi­lo­so­fi­set ja oi­val­luk­sia he­rät­tä­vät ky­sy­myk­set. Ha­em­me vii­saut­ta myös itä­mai­sis­ta opeis­ta mm. me­di­taa­ti­on avul­la. Näi­den nä­ke­mys­ten si­to­mi­nen pe­rin­tei­siin ja uu­sim­piin Life Co­ac­hing -tek­nii­koi­hin, on en­nen­nä­ke­mät­tö­män hie­noa ja tu­lok­sia tuot­ta­vaa yh­teis­työ­tä pa­rem­man elä­män ja ih­mi­syy­den hy­väk­si.

Aika:
pe-su 18.-20.11.2016
pe-su 9.-11.12 2016
pe-su 3.-5.2.2017
pe-su 17.-19.3.2017
pe-su 28.-30.4.2017
pe-su 9.-11.6.2017
pe-su 25.-27.8.2017
pe-su 22.-24.9.2017
pe-su 10.-12.11.2017
pe-su 8.-10.12.2017
pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja
kou­lu­tus­joh­ta­ja Auli Hed­man, Life Co­ach Aca­de­my

Auli on bu­si­ness­maa­il­mas­ta koko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin pa­riin kou­lut­tau­tu­nut val­men­ta­ja ja te­ra­peut­ti, joka pi­tää omaa vas­taan­ot­toa Ou­lus­sa sekä kou­lut­taa hy­vin­voin­ti­a­si­ois­sa ih­mi­siä ja yri­tyk­siä ym­pä­ri Suo­mea. Auli on kou­lu­tuk­sen pää­o­pet­ta­ja ja vas­taa kou­lu­tuk­sen or­ga­ni­soin­nis­ta, jo­ten kai­kis­sa kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa voit kään­tyä hä­nen puo­leen­sa. Auli seu­raa ak­tii­vi­ses­ti val­men­ta­mi­seen ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä asi­oi­ta ja tuo uu­sim­mat tuu­let sekä kou­lut­ta­jat op­pi­lai­den­sa tie­toi­suu­teen.

Auli Hed­man

Kat­so muut kou­lut­ta­jat täs­tä

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus on suun­nat­tu ih­mis­suh­de­työn am­mat­ti­lai­sil­le, ku­ten hoi­to-, ope­tus- ja esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat laa­jen­taa osaa­mis­taan ja saa­da enem­män työ­ka­lu­ja päi­vit­täi­seen työ­hön­sä ja pa­ran­taa omien asi­ak­kai­den, op­pi­lai­den tai alais­ten elä­män­tai­to­ja.

Ha­ki­jal­ta edel­ly­täm­me val­miut­ta itse­tut­kis­ke­luun, avoin­ta miel­tä näkö­kul­man laa­jen­ta­mi­seen sekä ky­kyä poh­tia elä­män­ky­sy­myk­siä niin yk­sin kuin ryh­mäs­sä. Poh­ja­kou­lu­tus­vaa­ti­muk­se­na lu­kio tai am­ma­til­li­nen pe­rus­tut­kin­to. Kut­sum­me ha­ki­jat tar­vit­ta­es­sa haas­tat­te­luun.

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voi­te on an­taa opis­ke­li­jal­le vah­va nä­ke­mys elä­män koko­nais­val­tai­suu­des­ta ja ih­mis­ten oh­jaa­mi­ses­ta eteen­päin joko yk­si­tyis- tai työ­e­lä­mäs­sään. Kou­lu­tus ke­hit­tää myös opis­ke­li­jan omaa itse­tun­te­mus­ta, an­taa kei­no­ja it­sen­sä sy­vem­pään ym­mär­tä­mi­seen ja työ­ka­lu­ja par­haan mah­dol­li­sen, oman­nä­köi­sen elä­män luo­mi­seen.

Si­säl­tö

1. Life co­ac­hauk­sen pe­rus­teet
Aika: 18.-20.11.2016 pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö: Life Co­ac­hin­gin his­to­ria ja roo­li täs­sä ajas­sa, val­men­nuk­sen pe­rus­työ­ka­lut,  case esit­te­lyi­tä ja val­men­nus­har­joit­te­lua sekä it­se­näi­ses­ti että pari­työs­ken­te­ly­nä. Tä­män vii­kon­lo­pun ai­ka­na opit kar­toit­ta­maan, ky­se­le­mään, kuun­te­le­maan, vie­mään sekä it­se­ä­si että val­men­net­ta­vaa­si eteen­päin, rat­kai­su­kes­keis­ten Life Co­ac­hing -me­ne­tel­mien avul­la.

2. Fyy­si­nen hy­vin­voin­ti
Aika: 9.-11.12 2016, pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö: Täs­sä mo­duu­lis­sa pu­reu­dum­me fyy­si­seen hy­vin­voin­tiin aina solu­ta­sol­ta men­taa­li­val­men­nuk­seen asti. Valo­kei­las­sa on ter­veel­li­nen ra­vit­se­mus ja  hy­vin­voin­nin bio­ke­mia, ai­hi­oi­den tie­teel­li­se­nä poh­ja­na funk­ti­o­naa­li­nen lää­ke­tie­de. Pu­hum­me myös lii­kun­nan mer­ki­tyk­ses­tä hy­vin­voin­nil­le ja tauo­tam­me lu­en­to­ja mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan hel­poil­la joo­ga- ja kä­ve­ly­har­joi­tuk­sil­la. Tä­män vii­kon­lo­pun jäl­keen si­nul­la on sel­keä kä­si­tys fyy­si­sen hy­vin­voin­nin pe­rus­e­del­ly­tyk­sis­tä ja osaat myös val­men­taa asi­a­kas­ta­si koh­ti ter­veem­piä elä­män­ta­po­ja.

3. Per­soo­nal­li­suus­tyy­pit ja vies­tin­tä
Aika: 3.-5.2.2017, pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö: Täs­sä vai­hees­sa opin­to­ja läh­dem­me tut­ki­maan per­soo­nal­li­suu­den ulot­tu­vuuk­sia sekä ra­ken­ta­vaa kom­mu­ni­koin­tia ja vies­tin­tää. Ra­ken­ta­van kom­mu­ni­koin­nin kivi­jal­kam­me on Non Vi­o­lent Com­mu­ni­ca­ti­on (NVC-pro­ses­si). Kar­toi­tam­me myös eri­lai­sia per­soo­nal­li­suus­tyyp­pe­jä ja tä­män ym­mär­ryk­sen myö­tä, kans­sa­käy­mi­sem­me eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa hel­pot­tuu ja muut­tuu tyy­dyt­tä­väm­mäk­si. Näil­lä tie­to­tai­doil­la poh­jus­te­taan myös ryh­mien ja yh­tei­söi­den val­men­ta­mis­ta.

4. Tun­teet ja ih­mis­suh­teet
Aika: 17.-19.3.2017, pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö: Nel­jän­te­nä vii­kon­lop­pu­na fii­lis­tel­lään! Tut­kim­me tun­tei­ta, opet­te­lem­me kuun­te­le­maan nii­den vies­te­jä, ar­vos­tam­me tun­tei­tam­me ja opet­te­lem­me sekä omien että mui­den tun­tei­den joh­ta­mis­ta. Täs­sä mo­duu­lis­sa opis­ke­lem­me myös hen­ki­lö­koh­tais­ten, in­tii­mien­kin ih­mis­suh­tei­den val­men­ta­mis­ta ja so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia. Vie­rai­le­va­na asi­an­tun­ti­jana täs­sä mo­duu­lis­sa toi­mii psy­ko­te­ra­peut­ti, tai­de­psy­ko­te­ra­peut­ti, pari­suh­de-,sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti (NACS), työn­oh­jaa­ja Hilk­ka Put­ki­saa­ri, joka an­taa työ­ka­lu­ja eri­tyi­ses­ti pari­suh­tei­den ja sek­su­aa­li­suu­den val­men­ta­mi­seen.

5. Hen­ki­nen hy­vin­voin­ti
Aika: 28.-30.4.2017 , pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö: Tä­män mo­duu­lin kes­ki­ös­sä on hen­ki­nen hy­vin­voin­ti: mitä se on, mi­ten sitä voi kar­toit­taa ja mi­ten sitä voi pa­ran­taa. Avain­sa­no­ja vii­kon­lo­pus­sam­me ovat  it­sen­sä kuun­te­lu, mind­ful­ness, ra­joit­ta­vien us­ko­mus­ten tun­nis­ta­mi­nen ja muut­ta­mi­nen, me­di­taa­tio sekä itse­tun­non vai­ku­tus koko­nais­val­tai­ses­sa hy­vin­voin­nis­sa. Vie­rai­le­va­na kou­lut­ta­ja­na toi­mii Dee­pak Chop­ran -me­di­taa­ti­o­kes­kuk­ses­ta me­di­taa­ti­o­kou­lut­ta­jak­si val­mis­tu­nut Sam­po Man­ni­nen.

6. Työ­hy­vin­voin­ti
Aika:  9.-11.6.2016, pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö: Kuu­des mo­duu­lim­me jat­kaa ai­em­pien vii­kon­lop­pu­jen op­pien vie­mis­tä yhä enem­män työ­pai­koil­le ja or­ga­ni­saa­ti­oi­hin. Pu­hum­me työ­hy­vin­voin­nis­ta ja sii­tä, mi­ten voit Life Co­ac­hi­na val­men­taa yri­tyk­siä koh­ti me­nes­tys­tä, hy­vin­voi­vien ja it­ses­tään sekä työs­tään tie­toi­ses­ti vas­tuu­ta ot­ta­vien ih­mis­ten avul­la. Poh­dim­me myös joh­ta­juut­ta, työ­yh­tei­sö­tai­to­ja sekä har­joit­te­lem­me työ­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man te­ke­mis­tä.

7. Luo­vuus val­men­nuk­ses­sa
Aika: 25.-27.8.2017, pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö:  Tämä vii­kon­lop­pu on py­hi­tet­ty luo­vuu­del­le. Luo­vuu­del­le val­men­nuk­ses­sa, luo­vien alo­jen ih­mis­ten val­men­ta­mi­sel­le. Poh­dim­me luo­vuut­ta: mitä se on, mi­ten sitä voi­si li­sä­tä. Teem­me ins­pi­roi­via har­joi­tuk­sia, jot­ka aut­ta­vat ketä ta­han­sa löy­tä­mään luo­vuu­des­ta lisä­a­pu­ja itse­tun­te­muk­seen, unel­mien­sa tie­dos­ta­mi­seen ja nii­den to­teut­ta­mi­seen. Tut­kim­me myös sitä, mi­ten Life Co­ach voi val­men­taa ja vie­dä eteen­päin luo­vien alo­jen ih­mi­siä työ­pro­ses­seis­saan.

8. Esiin­ty­mi­nen ja ryh­mä­val­men­nuk­set
Aika: 22.-24.9.2017, pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö: Täs­sä mo­duu­lis­sa opis­ke­lem­me esiin­ty­mis­tä ja ryh­mien val­men­ta­mis­ta. Mitä on hyvä esiin­ty­mi­nen val­men­nuk­ses­sa, kuin­ka pi­tää hy­viä lu­en­to­ja, hy­viä pu­hei­ta? Käym­me li­säk­si läpi mal­li­works­hop­pe­ja, joi­ta voit hyö­dyn­tää ryh­mä­val­men­nuk­sis­sa­si sekä suun­nit­te­lem­me yh­des­sä eri tee­mai­sia mini­ret­riit­te­jä, kai­ken tä­hän men­nes­sä op­pi­mam­me pe­rus­teel­la.

9. Ura ja vau­raus­val­men­nus
Aika: 10.-12.11.2017, pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö: Yh­dek­säs mo­duu­lim­me vie mei­dät ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin ja am­ma­til­lis­ten  pe­rus­ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Poh­dim­me vau­raut­ta, ra­haan liit­ty­viä us­ko­muk­sia, kar­toi­tam­me omaa am­ma­til­lis­ta osaa­mis­tam­me ja sitä, mi­hin ha­lu­am­me am­ma­teis­sam­me vie­lä kas­vaa. Et­sim­me omaa kut­su­mus­tam­me ja elä­män­teh­tä­vääm­me, sekä luom­me as­ke­leet oman unel­ma­uran ja it­se­äm­me tyy­dyt­tä­vän vau­raus­ta­son saa­vut­ta­mi­sek­si. Tämä vii­kon­lop­pu si­säl­tää myös myyn­nin, mark­ki­noin­nin ja tuot­teis­ta­mi­sen work­sho­pit

10. Opin­näy­te­työt ja val­mis­tu­mi­nen
Aika: 8.-10.12.2017, pe klo 17–21, la klo 10–18 ja su klo 10–18
Si­säl­tö:

Vii­mei­ses­sä vii­kon­lo­pus­sa sy­ven­näm­me itse­tun­te­mus­tam­me mm. skee­mo­jen avul­la ja ker­taam­me op­pi­maam­me, mie­tim­me jo ra­ken­net­tua pala­pe­liä ja sitä, mi­ten hyö­dyn­näm­me op­pi­maam­me ar­jes­sam­me ja työs­säm­me. Käym­me läpi par­hai­ta op­pi­las­töi­tä, ja Kesä­yli­o­pis­to ja­kaa opin­ton­sa hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­neil­le opis­ke­li­joil­le LCA Life Co­ach ® to­dis­tuk­set – ilois­ten ja ren­to­jen juh­la­muo­dol­li­suuk­sien kera.

Life Co­ach Aca­de­mys­ta val­mis­tu­neil­la Life Co­ac­heil­la on oi­keus jat­kos­sa osal­lis­tua Life Co­ach  Aca­de­myn jär­jes­tä­mil­le Aca­de­myn kesä­päi­vil­le, jot­ka on tar­koi­tet­tu am­mat­ti­val­men­ta­jien iloi­siin koh­taa­mi­siin, ver­kot­tu­mi­seen ja maa­il­mal­ta tul­lei­den uu­sien val­men­nus­op­pien esit­te­lyyn ja tie­tys­ti voi­maan­tu­mi­seen, val­men­nus­ten ja hy­vin­voin­nin mer­keis­sä.

Hin­ta
3990,00 €  Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Kou­lu­tus las­ku­te­taan vii­des­sä eräs­sä (798 e/erä) kah­den kuu­kau­den vä­lein opin­to­jen alet­tua.

Il­moit­tau­tu­mi­set 28.10.2016 men­nes­sä

“Kou­lu­tuk­seen oli saa­tu Suo­men par­haat asi­an­tun­ti­jat ker­to­maan eri aihe­a­luis­ta!”

“Ope­tus oli moni­puo­lis­ta, kou­lut­ta­jat osaa­via ja kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­li laa­du­kas­ta.”

Työ­yh­tei­sö­tai­dot20176.12.2015