MINNA CANTH -foorumi 2017: Kilpailukykyä strategisella työhyvinvoinnin johtamisella

16.6.2017 Kuopiossa

* Onko yk­si­löl­li­ses­tä työ­hy­vin­voin­nis­ta mah­dol­lis­ta syn­nyt­tää ai­toa kil­pai­lu­etua?
* Mikä on joh­ta­jan oman hy­vin­voin­nin mer­ki­tys koko or­ga­ni­saa­ti­ol­le?
* Mi­ten yh­teis­työ työ­ter­veys­huol­lon kans­sa kan­nat­taa jär­jes­tää?
* Mi­ten työ­hy­vin­voin­tia voi sys­te­maat­ti­ses­ti pa­ran­taa?

Vuo­den 2017 Min­na Canth -foo­ru­mis­sa pu­reu­du­taan hy­vin­voin­nin edel­ly­tyk­siin työs­sä ja sen vai­ku­tuk­siin or­ga­ni­saa­ti­os­sa. Koh­de­ryh­mä­nä ovat sekä yk­si­tyi­sen, että jul­ki­sen sek­to­rin or­ga­ni­saa­ti­ot ja nii­den joh­to. Näkö­kul­mia ai­hee­seen esit­tä­vät joh­ta­jien li­säk­si myös työn­te­ki­jät, työ­ter­veys­huol­to ja tut­ki­jat.

Stra­te­gi­sel­la hy­vin­voin­nil­la tar­koi­te­taan sitä osaa hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nis­ta, jol­la on mer­ki­tys­tä or­ga­ni­saa­ti­on tu­lok­sel­li­suu­den kan­nal­ta. Puut­teel­li­sen työ­hy­vin­voin­nin kus­tan­nuk­set Suo­mes­sa ovat 25 mil­jar­dia eu­roa vuo­des­sa.

Aura & Aho­nen, 2016: Stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin mal­li

“Stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen kat­taa kaik­ki ne or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­not, joil­la vai­ku­te­taan stra­te­gi­seen hy­vin­voin­tiin. Näi­tä ovat eri­tyi­ses­ti stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen, hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­nen, esi­mies­toi­min­ta ja työ­ter­veys­huol­to.” (Aura & Aho­nen, 2016)

Aika ja paikka

Pe 16.6.2017 klo 11.00-16.30
Poh­jois-Sa­von lii­ton Maa­kun­ta­sali, os. Se­pän­katu 1, Kuo­pio

Ohjelma

klo 10.30-11.00
Il­moit­tau­tu­mi­nen ja alku­kah­vit

klo 11.00-11.15
Ter­ve­tu­loa, alku­sa­nat
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton reh­to­ri Soi­li Mek­lin
Min­na Canth -foo­ru­min mo­de­raat­to­ri Han­nu Laak­ko­nen

klo 11.15-12.00
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Su­ti­nen, Mus­ti ja Mir­ri
 – Joh­ta­jan ta­ri­na
Työ­kyky­joh­ta­mi­nen tu­lok­sel­li­suut­ta edis­tä­vä­nä toi­min­ta­na – mitä joh­ta­ja voi teh­dä?
Mus­ti ja Mir­ri va­lit­tiin vuon­na 2016 Suo­men par­haak­si työ­pai­kak­si suur­ten eli yli 500 työn­te­ki­jän yri­tys­ten sar­jas­sa.

klo 12.00-12.15
Joh­ta­jan oman hy­vin­voin­nin vai­ku­tus hen­ki­lös­tön mo­ti­vaa­ti­oon, ke­vään First­be­at-pi­lo­tin yh­teen­veto

klo 12.15-12.30
Kes­kus­te­lua 

klo 12.30-13.15
Työ­ter­veys­yk­si­kön joh­ta­va lää­kä­ri, EMBA  
Rit­va Tee­ri­mäki, Työ­ter­veys­huol­to Hel­sin­ki – Työ­ter­veys­huol­lon näkö­kul­ma
Kuin­ka os­tan työ­ter­veyt­tä – sitä saa, mitä ti­laa vai sitä saa, mitä on tar­jol­la? Laa­tu­kes­kus Ex­cel­len­ce Fin­land pal­kit­si vuon­na 2016 Työ­ter­veys Hel­sin­gin nel­jän täh­den EFQM Re­cog­ni­sed for Ex­cel­len­ce -tun­nus­tuk­sel­la. Li­säk­si Työ­ter­veys Hel­sin­ki voit­ti vi­ras­tot ja lii­ke­lai­tok­set -sar­jas­sa vuon­na 2016 Hel­sin­gin Kau­pun­gin­joh­ta­jan laa­tu­pal­kin­non.

klo 13.15-13.30
Kes­kus­te­lua 

klo 13.30-14.00
Tau­ko, suo­lais­ta ja ma­ke­aa

klo 14.00-14.45
Leh­to­ri Pau­li Ver­he­lä ja tai­tei­li­ja See­la Sel­la –
työn­te­ki­jän ta­ri­na
Näkö­kul­man muut­ta­mi­sen tai­to

klo 14.45-15.00
Kes­kus­te­lua 

klo 15.00-16.00
Stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin tut­ki­ja ja ke­hit­tä­jä Ossi Aura
– tut­ki­jan ja ke­hit­tä­jän näkö­kul­ma
Stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä
Tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­va pu­heen­vuo­ro, joka koh­den­tuu an­ta­maan osal­lis­tu­jil­le konk­reet­ti­seen ete­ne­mi­seen joh­ta­van toi­min­ta­mal­lin

klo 16.00-16.15
Yri­tys­ca­se

klo 16.15-16.30
Yh­teen­veto, lop­pu­sa­nat
Han­nu Laak­ko­nen ja Soi­li Mek­lin

Mika Su­ti­nen

Rit­va Tee­ri­mäki

Ossi Aura

“Työ­hy­vin­voin­ti on, or­ga­ni­saa­ti­on mui­den il­mi­öi­den ta­voin, sel­ke­äs­ti joh­det­ta­va asia.” ”Työ­hy­vin­voin­ti koos­tuu työ­ky­vys­tä, työ­pai­kan tu­lok­sel­li­suu­des­ta, työn ja va­paa-ajan tasa­pai­nos­ta sekä työ­hy­vin­voin­nin tu­le­vai­suus­vai­ku­tuk­sis­ta.” (Aura & Aho­nen, 2016)

Hinta ja ilmoittautumiset

Kuo­pi­on mu­se­ol­la 7.4.-21.10. Va­paus, rak­kaus, tasa-arvo -näyt­te­ly, joka ker­too Min­na Cant­his­ta, Eli­sa­beth Jär­ne­fel­tis­tä ja Ju­ha­ni Ahos­ta. Mu­seo jär­jes­tää kesä­kuu­kau­sien ai­ka­na myös Min­na Cant­hin Kuo­pio -kä­ve­ly­kier­rok­sia.

Li­put sa­man il­lan Kuo­pio Tans­sii ja Soin Is­ra­el Galván: FLA.CO.MEN -esi­tyk­seen MC-foo­ru­min osal­lis­tu­jil­le alen­net­tuun hin­taan 45 e. Va­rauk­set 15.5. men­nes­sä MC-foo­ru­min il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ken­tän kaut­ta (sa­mal­la kun il­moit­tau­dut foo­ru­miin).

Kuva­läh­de: Kuo­pio Tans­sii ja Soi

Tu­tus­tu myös Ossi Au­ran ja Guy Aho­sen kir­jaan: Stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen, 2016

Esi­mies­kou­lu­tuk­set201710.12.2015