Luottamushenkilökoulutus Iisalmessa

5. ja 14.9.2017 Iisalmessa

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­kou­lu­tus pe­reh­dyt­tää uu­det ja myös jat­ka­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt suo­ma­lai­sen kun­nal­lis­hal­lin­non hal­lin­nol­li­siin ja ju­ri­di­siin läh­tö­koh­tiin sekä li­sää val­tuu­tet­tu­jen ko­kous­tek­nis­tä osaa­mis­ta. Myös kun­nan vi­ran­hal­ti­jat voi­vat osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen.

Kun­nal­lis­hal­lin­non ja hal­lin­to­me­net­te­lyn osaa­mi­nen li­sää kun­nal­li­sen toi­min­nan te­hok­kuut­ta ja vai­kut­ta­vuut­ta. Se var­mis­taa, että jo­kai­nen luot­ta­mus­hen­ki­lö ym­mär­tää, mis­tä osa-alu­eis­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen kun­nal­lis­hal­lin­non ja hal­lin­to­me­net­te­lyn osaa­mi­nen koos­tuu. Tämä taas li­sää luot­ta­mus­ta ja yh­teis­ten peli­sään­tö­jen syn­ty­mis­tä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja kun­ta­lais­ten vä­lil­lä.

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Ii­sal­mes­sa ja sii­hen ovat ter­ve­tul­lei­ta myös mui­den kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löt ja vi­ran­hal­ti­jat.

Ti 5.9.2017 klo 9.00-15.00
KUN­NAL­LIS­HAL­LIN­TO SUO­MES­SA

Kou­lut­ta­ja: HTM (jul­kisoi­keus) Anne Tur­kia

To 14.9.2017 klo 9.00-15.00
KO­KOUS­TEK­NIIK­KA

Kou­lut­ta­ja: KM, FM, vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja Tii­na Nau­ma­nen

Hin­ta

0-10 hen­ki­löä/ kun­ta: 80 e/ osal­lis­tu­ja
11-20 hen­ki­löä/ kun­ta: 60 e/ osal­lis­tu­ja
21-30 hen­ki­löä/ kun­ta: 50 e/ osal­lis­tu­ja
yli 30 hen­ki­löä/ kun­ta: 30 e/ osal­lis­tu­ja

Il­moit­tau­tu­mi­set

22.8.2017 men­nes­sä

Esi­mies­kou­lu­tuk­set201710.12.2015