EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) käytäntöön

26.-27.10.2017 ja 9.11.2017, Kuopio

EU:n laa­jui­nen, osal­taan myös muu­ta maa­il­maa kos­ke­va ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus as­tuu ko­ven­net­tu­na voi­maan vuon­na 2018 ke­vääl­lä. Mi­ten EU:n GDPR eli ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus kos­kee myös si­nua?

Ly­hy­es­ti sa­not­tu­na, GDPR vai­kut­taa käy­tän­nös­sä kaik­kiin yri­tyk­siin ja yh­tei­söi­hin – hy­väs­sä tai pa­has­sa. Jos et ole tie­toi­nen EU:n ylei­ses­tä tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­ta, voit olla mah­dol­li­nen ris­ki yri­tyk­sel­le­si tai yh­tei­söl­le­si! Aika ra­jus­ti sa­not­tu, mut­ta niin on vai­ku­tuk­set­kin tie­don­puut­teel­la.

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen, GDPR:n, tar­koi­tuk­se­na on vah­vis­taa yk­si­löi­den tie­to­suo­ja­oi­keuk­sia ja hel­pot­taa hen­ki­lö­tie­to­jen va­paa­ta liik­ku­vuut­ta mm. di­gi­taa­li­sil­la sisä­mark­ki­noil­la muun mu­as­sa vä­hen­tä­mäl­lä hal­lin­nol­lis­ta ra­si­tet­ta.

GDPR liit­tyy sekä hen­ki­lö­tie­toon, että hen­ki­löön liit­ty­vään tie­toon ja sen kä­sit­te­lyyn. GDPR:ssä ole­va sään­te­ly tiu­ken­taa sekä tar­ken­taa, mm. mitä tie­to­ja saa tal­len­taa, mi­ten tie­to­ja kä­si­tel­lään ja mi­ten tie­don elin­kaar­ta kä­si­tel­lään. Hen­ki­löön liit­ty­vä tie­to voi olla esi­mer­kik­si palk­ka­tie­to­ja, ke­hi­tys­kes­kus­te­lu­ja, si­jain­ti­tie­to­ja, loki­tie­to­ja, säh­kö­pos­te­ja, kuva-ai­neis­to­ja tai lä­hes mitä ta­han­sa muu­ta, joka voi­daan liit­tää elä­vään hen­ki­löön joko suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti tun­nis­ta­en. Pa­kon tai uh­kien si­jaan tä­män re­gu­laa­ti­on voi­kin näh­dä esi­mer­kik­si näin:

Moni on tul­kin­nut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vää­rin ja ym­mär­tää ase­tuk­sen kos­ke­van lä­hin­nä tie­to­tur­vaa. Tämä on joh­ta­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa ylin joh­to, mu­kaan lu­kien ta­lous­joh­to, ei ole tie­toi­nen mah­dol­li­sis­ta ris­keis­tä sekä vai­ku­tuk­sis­ta, joi­ta vää­rin­tul­kin­ta voi pa­him­mil­laan ai­heut­taa.

EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus siis aset­taa vaa­ti­muk­sia, jo­hon tie­to­jen tal­len­ta­jien sekä kä­sit­te­li­jöi­den on vas­tat­ta­va, esi­mer­kik­si hen­ki­löl­lä on oi­keus pyy­tää tie­to­jaan näh­tä­väk­si ja kor­jat­ta­vak­si. Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on vel­vol­li­suus vas­ta­ta tie­to­pyyn­töön il­man ai­hee­ton­ta vii­vy­tys­tä ja joka ta­pauk­ses­sa kuu­kau­den ku­lu­es­sa pyyn­nön vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta. Ku­ten muut­kin GDPR:n vel­voit­teet, tä­mä­kin vel­voi­te on täy­tet­tä­vä au­di­toin­ti­kel­poi­ses­ti. Jos tämä kuu­los­taa haas­teel­li­sel­ta, huo­maa, että tämä kos­kee myös pa­pe­ri­do­ku­ment­te­ja ja si­ten kaik­kea me­di­aa, myös nii­tä jo tal­len­net­tu­ja tie­to­ja. Pys­tyt­kö nyt vas­taa­maan tie­to­pyyn­töön ”il­man ai­hee­ton­ta vii­väs­tys­tä”?

Aika
lähi­o­pe­tus: to-pe 26.-27.10.2017 klo 9-16, Kuo­pio
– we­bi­naa­ri: to 9.11.2017 klo 9-11
(Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.)

Kou­lut­ta­jat

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu esi­mie­hil­le, tii­min­ve­tä­jil­le sekä pro­jek­ti­pääl­li­köil­le, jot­ka jou­tu­vat kä­sit­te­le­mään hen­ki­löön liit­ty­viä tie­to­ja ku­ten tii­min ar­vi­oin­te­ja, palk­ka­tie­to­ja, hen­ki­lö­tie­to­ja, ar­vi­oin­te­ja sekä asia­kas­tie­to­ja. Enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lu­tuk­sen hyö­dyt/si­säl­tö

To­teu­tus
Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­to-ope­tuk­se­na ja on laa­juu­del­taan kak­si opin­to­pis­tet­tä.
1. en­nak­ko­teh­tä­vä
2. kou­lu­tus­päi­vät
3. we­bi­naa­ri
4. har­joi­tus­teh­tä­vä

Kou­lu­tus koos­tuu ai­hee­seen joh­dat­ta­vas­ta en­nak­ko­teh­tä­väs­tä sekä sitä seu­raa­vas­ta sy­ven­tä­väs­tä, in­ten­sii­vi­ses­tä kak­si­päi­väi­ses­tä kou­lu­tuk­ses­ta, jos­sa

Kak­si viik­koa kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen jär­jes­te­tään kah­den tun­nin mit­tai­nen we­bi­naa­ri, jos­sa ker­ra­taan tii­vis­tet­ty­nä kou­lu­tus­päi­vien si­säl­tö ja an­ne­taan har­joi­tus­teh­tä­vä. Osal­lis­tu­jat saa­van kou­lut­ta­jil­ta säh­kö­pos­tis­sa pa­lau­te­teen te­ke­mäs­tään har­joi­tus­teh­tä­väs­tä.

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vien suo­si­tel­laan käyt­tä­vän omaa työ­yh­tei­sö­ään har­joi­tus­teh­tä­vis­sään. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vil­lä teh­tä­vil­lä saa­daan käy­tän­nön työ­e­lä­män esi­mer­kit osal­lis­tu­jil­le tu­tuik­si. Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy ”EU Ge­ne­ral Data Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GDPR) – An Imp­le­men­ta­ti­on and Comp­li­an­ce Gui­de”, jota käy­te­tään kou­lu­tuk­sen tuki­ma­te­ri­aa­li­na.

Hin­ta 545 e Mah­dol­li­suus mak­saa kah­des­sa eräs­sä. Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.

Il­moit­tau­tu­mi­set 9.10.2017 men­nes­sä


 

Esi­mies­kou­lu­tuk­set201710.12.2015