Johtajuusvalmennus

20.9.-18.10.2017, verkossa

Esi­mie­he­nä ke­hit­ty­mi­nen edel­lyt­tää aika ajoin omien tie­to­jen, tai­to­jen ja asen­tei­den päi­vit­tä­mis­tä. Joh­ta­juus­val­men­nus kä­sit­tää kes­kei­sim­mät ja ajan­koh­tai­sim­mat tee­mat ai­heis­ta, jot­ka esi­mie­hen tu­li­si hal­li­ta me­nes­ty­äk­seen itse ja luo­dak­seen hen­ki­lös­töl­leen on­nis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set.

Tämä kou­lu­tus on ajan­käy­tön osal­ta hy­vin kus­tan­nus­te­ho­kas: 2 t/vko vii­den vii­kon ai­ka­na.  Val­men­nuk­ses­sa kä­si­tel­tä­vis­tä ai­heis­ta saat taus­ta­ma­te­ri­aa­lin  sekä läh­de- ja kir­jal­li­suus­vink­ke­jä.

Aika
ke 20.9.2017 klo 15-17
ke 27.9.2917 klo 15-17
ke 4.10.2017 klo 15-17
ke 11.10.2017 klo 15-17
ke 18.10.2017 klo 15-17

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Verk­ko­lu­en­nois­ta teh­dään tal­len­teet, jot­ka voit kat­soa jäl­ki­kä­teen.

Kou­lut­ta­ja KTM, tie­to­kir­jai­li­ja Ju­ha­ni Kau­ha­nen
Kau­ha­nen on hank­ki­nut laa­jan ko­ke­muk­sen joh­ta­mi­ses­ta te­ol­li­suu­des­sa ja pal­ve­lu­a­loil­la kes­ki- ja ylim­män joh­don teh­tä­vis­sä. Hä­nel­lä on laa­ja kon­tak­ti­pin­ta elin­kei­no­e­lä­mään yri­tys­ten ja mui­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den kaut­ta. Hän toi­mii lu­en­noit­si­ja­na useis­sa kor­ke­a­kou­luis­sa. Ju­ha­ni on kir­joit­ta­nut lä­hes kol­me­kym­men­tä eri kir­jaa. Hä­nen uu­sim­mat kir­jan­sa ovat Esi­mies pal­kit­si­ja­na (2015) ja Työ­hy­vin­voin­ti or­ga­ni­saa­ti­on me­nes­tys­te­ki­jä­nä (2016, kus­tan­ta­ja­na Hel­sin­gin kaup­pa­ka­ma­ri. Hän tun­tee hy­vin aihe­a­lu­eit­ten­sa te­o­ri­an ja käy­tän­nön Hä­nen esi­tyk­sis­sään on huu­mo­ria ja poh­din­taa, ei lä­hes­kään aina val­mii­ta vas­tauk­sia tai toi­min­ta­mal­le­ja. Esi­tyk­sis­sään hän liik­kuu tie­de­maa­il­man ja työ­e­lä­män re­aa­li­maa­il­man väli­maas­tos­sa unoh­ta­mat­ta kum­paa­kaan.

Ju­ha­ni Kau­ha­nen

”Kou­lut­ta­ja on vah­va osaa­ja!”
” Moni­puo­li­nen ja kat­ta­va lä­hes­ty­mis­tapa ai­hee­seen.”

Koh­de­ryh­mä
Esi­mies­ase­mas­sa toi­mi­vat

Ta­voi­te
An­taa esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le tai nii­hin ha­lu­a­vil­le tii­vis val­men­nus esi­mies­työn ajan­koh­tai­sis­ta ja kes­kei­sis­tä tee­mois­ta.

Si­säl­tö
Toi­min­ta­stra­te­gi­an muo­toi­le­mi­nen ja to­teut­ta­mi­nen
ke 20.9.2017 klo 15-17

Tuot­ta­vuu­den ke­hit­tä­mi­nen asi­a­kas­läh­töi­ses­ti ke 27.9.2917 klo 15-17

Muu­tok­sen joh­ta­mi­nen ke 4.10.2017 klo 15-17

Haas­teel­li­set joh­ta­mis­ti­lan­teet ke 11.10.2017 klo 15-17

Esi­mies in­nos­ta­ja­na, kan­nus­ta­ja­na ja pal­kit­si­ja­na ke 18.10.2017 klo 15-17

Hin­ta 150 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 11.9.2017 men­nes­sä Vie­lä eh­tii il­moit­tau­tua mu­kaan!

Esi­mies- ja yrit­tä­jä­kou­lu­tuk­set201710.12.2015