Italian alkeiden jatkokurssi

19.-22.6.2017 (ma-to) (16 t), Kuopio

Aika
19.-22.6.2017  (ma-to) 16.30-19.45 (16 t), Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja
FM Päi­vi Lei­no­nen

Koh­de­ryh­mä
Hie­man ita­li­aa osaa­vat, esim. al­keis­kurs­sin käy­neet tai noin puo­li vuot­ta – vuo­den ita­li­aa opis­kel­leet

Si­säl­tö
Kurs­sin aihe­pii­re­jä ovat mm. va­paa-ajan viet­to, mat­kai­lu ja elä­mään liit­ty­vät ru­tii­nit. Kurs­sil­la har­joi­te­taan sel­viy­ty­mis­tä eri­lai­sis­sa joka­päi­väi­sis­sä kie­len­käyt­tö­ti­lan­teis­sa ku­ten os­tok­sil­la, juna-ase­mal­la ja har­ras­tuk­sis­sa. Kir­jan kap­pa­lees­ta 7 eteen­päin osal­lis­tu­jien toi­vo­muk­sen mu­kaan

Ope­tuk­ses­sa pai­no­te­taan pu­heen ym­mär­tä­mis­tä ja pu­hu­mis­ta  ja hyö­dyn­ne­tään draa­ma­pe­da­go­gii­kan kei­no­ja. Kurs­sil­la käy­te­tään jon­kin ver­ran myös yh­teis­toi­min­nal­li­sia net­ti­so­vel­luk­sia, jo­ten opis­ke­li­jat voi­si­vat ha­lu­tes­saan ot­taa tab­le­tin tai äly­pu­he­li­men mu­kaan­sa.

Oppi­kir­ja
Im­pe­ra­to-Kuu­se­la-Meur­man-Fe­rol­di: Bel­la vis­ta 1, ita­li­aa ai­kui­sil­le ja lu­ki­oon WSOY pro 2011

Hin­ta 55 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 5.6.2017 men­nes­sä

Kie­let201710.12.2015