Johdatus karjalan kieleen, verkossa

24.10.-21.11.2017, verkossa

Tul­gua ter­veh opas­tu­mah kar­ja­lan kie­leh!

Tule tu­tus­tu­maan kar­ja­lan kie­leen ja sen pää­mur­tei­siin. Kurs­sil­la opit kar­ja­lan kie­len al­keet pe­rus­kie­li­opin ja käy­tän­nön di­a­lo­gien avul­la. Kurs­sil­la roh­kais­tut käyt­tä­mään kar­ja­lan kiel­tä, hyö­dyn­tä­mään saa­ta­vil­la ole­vaa kar­ja­lan­kie­lis­tä ma­te­ri­aa­lia ja saat poh­jaa kie­len jat­ko-opis­ke­lul­le.

Aika: ti 24.10., 31.10., 7.11., 14.11. ja 21.11. klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja: Ma­ria Kä­hä­ri, so­si­o­no­mi (AMK), yo-mer­ko­no­mi
Ma­ria on kar­tut­ta­nut kar­ja­lan kie­len tai­toa na­tii­vi­pu­hu­jien kans­sa, mat­koil­la Kar­ja­lan tasa­val­las­sa, kurs­seil­la ja oma­toi­mi­ses­ti opis­kel­len. Hä­nen per­heen­sä toi­se­na koti­kie­le­nä on kar­ja­la.

Koh­de­ryh­mä: Kar­ja­lan kie­les­tä kiin­nos­tu­neet. Poh­ja­kie­li­tai­toa ei tar­vi­ta. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä on 50.

Kar­ja­lan kie­li on suo­men lä­hin suku­kie­li

Arki­pu­hees­sa se­koi­te­taan usein kar­ja­lan kie­li ja suo­men kie­len ns. kar­ja­lais­mur­teet (kaak­kois­mur­teet ja itä­set sa­vo­lais­mur­teet). Kar­ja­lan­kie­li­sen per­heen jäl­ki­pol­vi saat­taa­kin ker­toa iso­van­hem­pien­sa pu­hu­neen ”kar­ja­lan mur­ret­ta” eikä vält­tä­mät­tä it­se­kään tie­dä, että he tar­kal­leen ot­ta­en oli­vat kar­ja­lan­kie­li­siä. Kar­ja­lan kie­li ja­kau­tuu kah­teen pää­mur­re­a­lu­ee­seen var­si­nais­kar­ja­laan ja liv­vin­kar­ja­laan. Var­si­nais­kar­ja­lan mur­re­alue ja­kau­tuu vie­lä var­si­nais­kar­ja­lan poh­jois­mur­tei­siin eli vie­nan­kar­ja­lan mur­tei­siin ja var­si­nais­kar­ja­lan ete­lä­mur­tei­siin.

Suo­meen kuu­lu­nei­ta kar­ja­lan­kie­lis­ten asu­ma-alu­ei­ta oli­vat Laa­to­kan poh­jois­puo­lel­la si­jain­neet Suis­ta­mon, Suo­jär­ven ja Sal­min pi­tä­jä sekä osa Impi­lah­den, Kor­pi­se­län ja Ilo­mant­sin pi­tä­jää sekä vie­lä ny­kyi­sin­kin Suo­men alu­eel­la si­jait­se­vat Kuh­mon Rim­min kylä ja Suo­mus­sal­men Kui­va­lah­den ja Hie­ta­lah­den ky­lät. Li­säk­si Suo­men kar­ja­lan­kie­li­sen alu­een juu­ret ovat vie­lä näi­tä alu­ei­ta laa­jem­mat, sil­lä 1600-lu­vul­la en­ti­ses­tä Käki­sal­men lää­nis­tä (joka kat­toi n. ny­kyi­sen Poh­jois-Kar­ja­lan ja Laa­to­kan poh­jois­ta ja ete­läis­tä ym­pä­ris­töä) pa­ke­ni suu­ri jouk­ko or­to­dok­si­kar­ja­lai­sia Ruot­sin pak­ko­lu­te­ri­lais­ta­mis­ta Tve­rin, Tih­vi­nän ja Val­dain alu­eil­le.

Lisä­tie­toa kar­ja­lan kie­les­tä

Si­säl­tö: Kar­ja­lan kie­li ja sen pää­mur­teet, pe­rus­di­a­lo­gien har­joit­te­lu arki­päi­vän kes­kus­te­lu­jen poh­jak­si ja pe­rus­kie­li­oppi, ku­ten sija­muo­dot ja ver­bien tai­vu­tus.

Kurs­si koos­tuu verk­ko­vä­lit­tei­sis­tä oppi­tun­neis­ta ja koti­teh­tä­vis­tä. Koti­teh­tä­vis­sä hyö­dyn­ne­tään ver­kos­ta löy­ty­vää ma­te­ri­aa­lia ja kes­kus­te­lu­ryh­miä.

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­ja voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen.

Hin­ta: 70 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 10.10.2017 men­nes­sä. Enin­tään 50 osal­lis­tu­jaa.
Huom! Kou­lu­tus to­teu­tuu, jo­ten sii­hen voi il­moit­tau­tua myös jäl­ki­kä­teen.

Kie­let201710.12.2015