Advanced English Grammar

26.9.-5.12.2017, verkossa

Opis­ke­lu ta­pah­tuu verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä. Uu­det ai­heet tu­le­vat nä­ky­viin vii­kot­tain, jot­ka osal­lis­tu­jat  käy­vät läpi oma­toi­mi­ses­ti oman aika­tau­lun­sa mu­kaan. Ma­te­ri­aa­li si­säl­tää te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­lin opet­ta­jan se­los­tuk­si­neen suo­mek­si, verk­ko­teh­tä­viä, link­ke­jä lisä­teh­tä­viin ja so­vel­ta­mis­teh­tä­vän, jos­ta saa opet­ta­jal­ta hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen. Te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­li on tal­len­net­ta­vis­sa omaan käyt­töön. Verk­ko­kurs­sin oh­ja­tun osuu­den jäl­keen 6.12.2017, verk­ko­ym­pä­ris­tö on osal­lis­tu­jien käy­tös­sä vie­lä kah­den vii­kon ajan.

Aika
ti 26.9.-5.12.2017, ver­kos­sa
Opis­ke­luun tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on in­ter­net-yh­teys.  

Kou­lut­ta­ja  MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Koh­de­ryh­mä

Pe­rus­kie­li­opin hal­lit­se­vat. Kie­li­tai­to­taso B1. Kat­so eu­roop­pa­lai­nen kie­li­tai­to­taso­ku­vaus. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 16.

Tavoite

Ta­voit­tee­na on laa­jen­taa hy­vän pe­rus­kie­li­opin poh­jal­ta haas­ta­vam­pia ra­ken­tei­ta ja hie­no­sää­tää lau­se­ra­ken­tei­ta.

Sisältö

Opis­ke­le eng­lan­nin kie­li­op­pia vai­vat­to­mas­ti vii­koit­tais­ten ai­hei­den mu­kaan omas­sa aika­tau­lus­sa­si. Kurs­sil­la har­joi­tel­laan vaa­ti­vam­pia ra­ken­tei­ta mm. tu­le­vai­suu­den muo­to­ja, mo­daa­li­apu­ver­be­jä, ky­sy­mys­ten ra­por­toi­mis­ta, ver­be­jä, lau­sei­ta yh­dis­tä­viä sa­no­ja, subs­tan­tii­ve­ja sekä pal­jous­sa­no­ja (a few / a litt­le). Kurs­sil­la teh­dään pal­jon har­joi­tuk­sia ja pa­lau­te­taan opet­ta­jal­le vii­koit­tain so­vel­ta­mis­teh­tä­vis­tä, jois­ta saa pa­laut­teen.

”So­vel­ta­mis­teh­tä­vät oli­vat käy­tän­nön­lä­hei­siä ja hyö­dyl­li­siä!”

Hinta

95,00 €

Il­moit­tau­tu­mi­set: 19.9.2017men­nes­sä

Kie­let201710.12.2015