Emails in English at Work

27.9.-29.11.2017, verkossa

Opis­ke­lu ta­pah­tuu  verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä. Uu­det ai­heet tu­le­vat nä­ky­viin vii­koit­tain, jot­ka osal­lis­tu­jat  käy­vät läpi oma­toi­mi­ses­ti oman aika­tau­lun­sa mu­kaan. Ma­te­ri­aa­li si­säl­tää te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­lin opet­ta­jan se­los­tuk­si­neen suo­mek­si, verk­ko­teh­tä­viä, link­ke­jä lisä­teh­tä­viin ja so­vel­ta­mis­teh­tä­vän, jos­ta saa opet­ta­jal­ta hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen. Te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­li on tal­len­net­ta­vis­sa omaan käyt­töön. Verk­ko­kurs­sin oh­ja­tun osuu­den jäl­keen 29.11.2017, verk­ko­ym­pä­ris­tö on käy­tös­sä vie­lä kah­den vii­kon ajan.

Aika
ke 27.9.-29.11.2017, ver­kos­sa
Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on in­ter­net-yh­teys

Kou­lut­ta­ja  MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Koh­de­ryh­mä  Pe­rus­kie­li­opin ker­taus­ta tar­vit­se­vat. Kie­li­tai­to­taso A2. Kat­so eu­roop­pa­lai­nen kie­li­tai­to­taso­ku­vaus Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 16.

Si­säl­tö

Kurs­sil­la käy­dään läpi säh­kö­pos­tin ra­ken­net­ta, säh­kö­pos­ti­fraa­se­ja (ter­veh­dyk­set, aloi­tuk­seen ja lo­pe­tuk­seen liit­ty­vät sa­non­nat), säh­kö­pos­teis­sa tar­vit­ta­via ra­ken­tei­ta (ar­tik­ke­lit, pre­po­si­ti­ot, koh­te­li­aan ky­sy­myk­sen te­ke­mi­nen, sana­jär­jes­tys) ja kir­joi­te­taan säh­kö­pos­te­ja eri työ­e­lä­män ti­lan­tei­siin (tie­dus­te­lu, ta­paa­mi­sen/ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­nen, va­li­tus­vies­tin te­ke­mi­nen ja sii­hen vas­taa­mi­nen, mak­su­ke­ho­tus­vies­tin kir­joit­ta­mi­nen ja omas­sa työs­sä tar­vit­ta­van säh­kö­pos­tin kir­joit­ta­mi­nen).

Kurs­si si­säl­tää te­o­ri­a­o­suu­den opet­ta­jan se­los­tuk­si­neen suo­mek­si ja vii­koit­tain opet­ta­jal­le pa­lau­tet­ta­van so­vel­ta­mis­teh­tä­vän, jos­ta saa pa­laut­teen.

”Sel­ke­äs­ti kir­joi­tet­tu oppi­ma­te­ri­aa­li.”

Hin­ta 90 e

Il­moit­tau­tu­mi­set: 20.9.2017 men­nes­sä“Mi­ten kir­joit­tai­sit koh­te­li­aan säh­kö­pos­ti­vies­tin eng­lan­nik­si? Har­joit­te­le työs­sä tar­vit­ta­vien säh­kö­pos­tien kir­joit­ta­mis­ta verk­ko­kurs­sil­la.”

Kie­let201710.12.2015