Business English Speaking and Listening Skills - Työelämän englantia

11.4.-16.5.2018 , verkko

Kie­li­tai­to tuo lisä­ar­voa osaa­mi­see­si ja yri­tyk­sel­le kie­li­tai­toi­nen hen­ki­lös­tö on kil­pai­lu­etu!

Aika 11.4.-16.5.2018 , ver­kos­sa
Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan ver­kos­sa, jota var­ten tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on in­ter­net-yh­teys ja pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä.

Kou­lut­ta­ja MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Koh­de­ryh­mä
Työ­e­lä­mäs­sä tar­vit­ta­van eng­lan­nin kie­len pa­ran­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet. Kie­li­tai­to­taso B1-B2. Kat­so eu­roop­pa­lai­nen kie­li­tai­to­taso­ku­vaus. Mak­si­mi­ssaan 16 osal­lis­tu­jaa.

Si­säl­tö

Hin­ta 94 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 3.4.2018 men­nes­sä

Kie­let201810.12.2015