Lasten yliopiston ja Nuorten tiedetoiminnan kesä 2017

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton Las­ten yli­o­pis­ton ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nan ke­sän 2017tar­jon­ta löy­tyy osoit­tees­ta http://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/las­ten-yli­o­pis­to/ .

Kuo­pi­os­sa 7-12-vuo­ti­ail­le on tar­jol­la hal­ti­ja­seik­kai­lu Pui­jon Maa­gi­ses­sa met­säs­sä, luon­non­tie­tei­tä, ro­bo­tiik­kaa, oh­jel­moin­tia ja ym­pä­ris­tö­tie­det­tä. Vä­hän van­hem­mil­le eli 13-16-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le on tar­jol­la sana­tai­de­kurs­si. Kuo­pi­on li­säk­si Las­ten yli­o­pis­to tar­jo­aa kurs­se­ja ja lei­re­jä Ii­sal­mes­sa, Var­kau­des­sa, Sii­lin­jär­vel­lä, Piek­sä­mä­el­lä ja Vie­re­mäl­lä.

Maa­gi­ses­sa met­säs­sä lap­set tu­tus­tu­vat sana­tai­teen, ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen, kä­den­tai­to­jen ja draa­man kei­noin suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­teen yti­meen. Lei­ril­lä lii­ku­taan Pui­jon met­sis­sä, ker­ro­taan ja kir­joi­te­taan ta­ri­noi­ta, ru­noil­laan ja ra­ken­nel­laan.

Luon­non­tie­de 1 ja 2 -lei­reil­lä lap­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan täh­ti­tie­tee­seen, bi­o­lo­gi­aan, fy­siik­kaan, ke­mi­aan ja ma­te­ma­tiik­kaan, ge­o­lo­gi­aan ja ham­mas­lää­ke­tie­tee­seen. Mo­lem­mat luon­non­tie­de­lei­rit so­vel­tu­vat joko ensi­ker­ta­lai­sel­le tai edel­li­si­nä ke­si­nä mu­ka­na ol­leil­le.

Lego Minds­torms – ja Ar­dui­no-ro­bo­tit joh­dat­te­le­vat lap­set ro­bo­tii­kan ih­meel­li­seen maa­il­maan neli­päi­väi­sel­lä ro­bo­tiik­ka­lei­ril­lä. Lei­rin ai­ka­na ra­ken­nel­laan ro­bot­te­ja, ope­tel­laan käs­kyt­tä­mään nii­tä ja tut­ki­taan ro­bot­tien ais­te­ja.

Oh­jel­moin­ti­lei­ril­lä lap­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan Scratch-oh­jel­moin­tiin ja oh­jel­moi­ta­viin Sphe­ro-pal­loi­hin. Oh­jel­moin­ti­lei­ril­lä lap­sil­la on mah­dol­li­suus op­pia oh­jel­moi­maan yk­sin­ker­tai­sia pe­le­jä.

Ym­pä­ris­tö­tie­de­lei­ril­lä tu­tus­tu­taan ym­pä­ris­tö­tie­teen ja ym­pä­ris­tön mo­ni­nai­suu­teen fy­sii­kan, ke­mi­an, mik­ro­bi­o­lo­gi­an ja eko­lo­gi­an kaut­ta.

Omas­ta pääs­tä ja vie­raas­ta ky­näs­tä -sana­tai­de­kurs­si tar­jo­aa 13-16-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den pääs­tää luo­vuu­ten­sa val­loil­leen. Kurs­sil­la ru­noil­laan, ker­ro­taan ta­ri­noi­ta ja et­si­tään kun­kin omaa kir­joit­ta­ja­ään­tä.

Lu­ki­o­lai­sil­le suun­na­tul­la bio­lää­ke­tie­teen kesä­kurs­sil­la pääs­tään tu­tus­tu­maan bio­lää­ke­tie­tee­seen ja bio­in­for­ma­tiik­kaan. Kurs­sin ai­ka­na osal­lis­tu­jat pää­se­vät tut­ki­maan, löy­tyy­kö heil­tä pe­rin­nöl­lis­tä tai­pu­mus­ta lak­too­si-in­to­le­rans­siin.

Nyt in­nol­la il­moit­tau­tu­maan Las­ten yli­o­pis­ton ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nan kurs­seil­le ja lei­reil­le!

Kesä­luku­kau­si 2018201817.3.2017