Polku sosionomiopintoihin: kesä 2017

9.5.-26.8.2017

Ke­sän 2017 ai­ka­na voi suo­rit­taa so­si­o­no­mi­o­pin­to­ja 15 opin­to­pis­teen ver­ran. Ke­sän ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­vat opin­to­jak­sot: SSHY­SY Hy­vin­voin­nin so­si­aa­li­nen ulot­tu­vuus ja muut­tu­va yh­teis­kun­ta 5 op, SSMTV Mie­len­ter­veys­työ, psy­ko­so­si­aa­li­nen tuki ja lähi­suh­de­väki­val­ta 5 op sekä SSLU­KI Luo­va ja ke­hit­ty­vä ih­mi­nen 5 op.

Kou­lu­tus on avoin­ta am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­o­pe­tus­ta, jos­sa ope­tus­suun­ni­tel­ma ja opet­ta­jat ovat Sa­vo­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta. Lue li­sää avoi­mis­ta kor­ke­a­kou­lu­opin­nois­ta tääl­tä >>

Hyvinvoinnin sosiaalinen ulottuvuus ja muuttuva yhteiskunta 5 op

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa

Suo­ri­tus­ta­vat

Lähi­tun­te­ja 30 t, osal­lis­tu­mi­nen lu­en­to-ope­tuk­seen, verk­ko-opis­ke­luun ja ryh­mä­töi­hin. Ar­vi­oi­ta­va teh­tä­vä ja tent­ti.

Kou­lu­tuk­sen ajan­koh­ta

ti 16.5. klo 16.15-20.30
ti 23.5. klo 16.15-20.30
ti 30.5. klo 16.15-20.30
to 8.6. klo 16.15-20.30
la 10.6. klo 9-16.30
ti 8.8. klo 16.15-20.30
ti 15.8. klo 16.15-20.30

Kou­lut­ta­ja

Anne Waldén

Hy­vin­voin­nin so­si­aa­li­nen ulot­tu­vuus ja muut­tu­va yh­teis­kun­ta -opin­to­jak­son hin­ta yk­si­nään suo­ri­tet­tu­na on 175 €. Il­moit­tau­du täl­le kurs­sil­le 2.5. men­nes­sä täs­tä>>

Mielenterveystyö, psykososiaalinen tuki ja lähisuhdeväkivalta 5 op

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt

Mie­len­ter­veys voi­ma­va­ra­na, en­nal­ta­eh­käi­se­vä mie­len­ter­veys­työ ja kun­tout­ta­vat pal­ve­lut, kes­kei­set mie­len­ter­vey­den­häi­ri­öt, krii­sit osa­na elä­män­kul­kua, krii­si­työ, lähi­suh­de­väki­val­ta il­mi­ö­nä ja väki­val­lan kehä­mal­li, mie­len­ter­veys ja krii­si­pal­ve­lut elä­män­ku­lun eri vai­heis­sa, mie­len­ter­veys­työ hy­vin­voin­tia li­sää­vä­nä toi­min­ta­ta­pa­na yh­teis­kun­nas­sa, mie­len­ter­veys­työn toi­mi­jat ja asi­ak­kaan voi­ma­va­ro­jen tu­ke­mi­nen ja oh­jaa­mi­nen sekä hoi­toon­oh­jaus, so­si­o­no­mi­na (AMK) mie­len­ter­veys­työn moni­am­ma­til­li­ses­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä, Mie­len­ter­veys­lain mu­kai­nen lain­sää­dän­tö kes­kei­sil­tä osin.

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa

Suo­ri­tus­ta­vat

Lähi­tun­te­ja 10 t ja it­se­näis­ten op­pi­mis­teh­tä­vien työs­tä­mi­nen verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä. Teh­tä­vät pa­lau­te­taan hei­nä­kuun 2017 lop­puun men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­sen ajan­koh­ta

Lähi­o­pe­tus

ma 5.6. klo 16.15-20.30 (aloi­tus­lu­en­not)
ma 12.6. klo 16.15-20.30 (lu­en­not, mah­dol­lis­ta osal­lis­tua etä­nä)

Kou­lut­ta­ja

Mira Polón

Mie­len­ter­veys­työ, psy­ko­so­si­aa­li­nen tuki ja lähi­suh­de­väki­val­ta -opin­to­jak­son hin­ta yk­si­nään suo­ri­tet­tu­na on 175 €. Il­moit­tau­du täl­le kurs­sil­le 22.5. men­nes­sä täs­tä>>

Luova ja kehittyvä ihminen 5 op

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa

Suo­ri­tus­ta­vat

Lähi­tun­te­ja 30 t opet­ta­jien an­ta­mat teh­tä­vät ja/tai kir­ja­tent­ti (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Kou­lu­tuk­sen ajan­koh­ta

ti 9.5. klo 16.15-20.30
la 20.5. klo 9.15-16.30
to 17.8. klo 16.15-20.30
la 26.8. klo 9.15-16.30

Aika­tau­lu tar­ken­tuu vie­lä myö­hem­min

Kou­lut­ta­jat

Mar­jaa­na Tuo­vi­nen ja Anne Waldén

Luo­va ja ke­hit­ty­vä ih­mi­nen -opin­to­jak­son hin­ta yk­si­nään suo­ri­tet­tu­na on 175 €. Il­moit­tau­du täl­le kurs­sil­le 25.4. men­nes­sä täs­tä>>

Koko ke­sän ko­ko­nai­suu­den (15 op) hin­ta on 420 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen koko ke­säl­le (15 op) 25.4.2017 men­nes­sä.

Kesä­luku­kau­si 2017201717.3.2017