Polku sosionomiopintoihin: Täydentävät opinnot ja kesäajan lisäopinnot

non-stop etäopinnot

Tä­hän on koot­tu­na Sa­vo­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun so­si­o­no­mi­kou­lu­tuk­ses­ta opin­to­jak­so­ja, joi­ta voi suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti ja sii­nä aika­tau­lus­sa kuin itse ha­lu­aa. Opin­to­ja voi aloit­taa 1.3.2017 läh­tien non-stop­pi­na. Jot­ta opin­to­jen suo­rit­teet eh­ti­vät vuo­del­le 2017 kaik­ki teh­tä­vät tu­lee pa­laut­taa vii­meis­tään 15.11. men­nes­sä.

Jos suo­ri­tat opin­not kesä­o­pin­toi­na, pa­lau­ta teh­tä­vät vii­meis­tään 30.7.2017 men­nes­sä. Täl­löin saat ar­vi­oin­nin elo­kuun ai­ka­na.

Jo­kai­sel­le opin­to­jak­sol­le il­moit­tau­du­taan erik­seen.

Näil­lä opin­to­jak­soil­la opis­ke­li­ja työs­ken­te­lee it­se­näi­ses­ti Mood­le -op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä teh­den an­net­tu­ja teh­tä­viä. Jois­sa­kin opin­to­jak­sois­sa voi olla Mood­les­sa suo­ri­tet­ta­va tent­ti.

Päihdetyö sosiaalialalla 5 op (SSPÄTY)

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt:

Päih­tei­den käyt­tö suo­ma­lai­ses­sa elä­män­ta­vas­sa, päih­de­kes­kei­nen elä­män­tapa, eh­käi­se­vän päih­de­työn mer­ki­tys ja eri toi­mi­joi­den roo­li, lap­sen ja nuo­ren ti­lan­teen huo­mi­oin­ti per­hees­sä, päih­de­riip­pu­vuus ja sen il­men­ty­mi­nen eri elä­män­vai­heis­sa ja toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä, aine­tie­toi­suus, päih­de­kun­tou­tus, päih­de­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ja hoi­toon­oh­jaus, mini-in­ter­ven­tio, psy­ko­so­si­aa­li­set aut­ta­mis­me­ne­tel­mät, So­si­o­no­mi­na (AMK) mie­len­ter­veys-, krii­si- ja päih­de­työs­sä.

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Suo­ri­tus­ta­vat:

It­se­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­vat teh­tä­vät ja/tai kir­ja­tent­ti.

Päih­de­työ so­si­aa­li­a­lal­la -opin­to­jak­son hin­ta on 125 €. Il­moit­tau­du opin­to­jak­sol­le alla ole­van lin­kin kaut­ta 20.1.-31.10.2017 vä­lil­lä.

Moniammatillinen hanketyöskentely 5 op (SSMOHA)

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt:

Han­ke­työs­ken­te­ly, moni­am­ma­til­li­nen ja moni­sek­to­raa­li­nen toi­min­ta. Yh­teis­työ- ja ver­kot­tu­mi­nen toi­mek­si­an­ta­jan ja mui­den yh­teis­työ­ta­ho­jen kans­sa. In­no­voin­nin ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen peri­aat­teet.

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Suo­ri­tus­ta­vat:

It­se­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­vat teh­tä­vät ja/tai kir­ja­tent­ti.

Moni­am­ma­til­li­nen han­ke­työs­ken­te­ly -opin­to­jak­son hin­ta on 125 €. Il­moit­tau­du opin­to­jak­sol­le alla ole­van lin­kin kaut­ta 20.1.-31.10.2017 vä­lil­lä.

Sosiaalialan asiantuntijuus ja ammattietiikka 5 op (SSAMID)

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt:

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Suo­ri­tus­ta­vat:

It­se­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­vat teh­tä­vät ja/tai kir­ja­tent­ti.

So­si­aa­li­alan asi­an­tun­ti­juus ja am­mat­ti­e­tiik­ka -opin­to­jak­son hin­ta on 125 €. Il­moit­tau­du opin­to­jak­sol­le alla ole­van lin­kin kaut­ta 20.1.-31.10.2017 vä­lil­lä.

Perhetyö ja lastensuojelu 5 op (SSPELA)

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt:

Las­ten­suo­je­lua oh­jaa­va kes­kei­nen lain­sää­dän­tö, las­ten­suo­je­lun pro­ses­si, asi­a­kas­suun­ni­tel­ma, hoi­to- ja kas­va­tus­suun­ni­tel­ma, si­jais­huol­to, jäl­ki­huol­to, per­he­työ, työ­me­ne­tel­mät, moni­am­ma­til­li­nen yh­teis­työ, asi­ak­kuus las­ten­suo­je­lus­sa, do­ku­men­toin­ti.

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Suo­ri­tus­ta­vat:

It­se­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­vat teh­tä­vät ja/tai kir­ja­tent­ti.

Per­he­työ ja las­ten­suo­je­lu -opin­to­jak­son hin­ta on 125 €. Il­moit­tau­du opin­to­jak­sol­le alla ole­van lin­kin kaut­ta 20.1.-31.10.2017 vä­lil­lä.

Kesä­luku­kau­si 2017201717.3.2017