Sarjakuvaa kaikille

4.8.-6.8.2017 Kuopio

”Idea on siis sii­nä, että tämä ei ole piir­tä­mis­kurs­si, eikä alan vih­kiy­ty­neil­le har­ras­ta­jil­le, vaan ta­val­laan ”al­keis­kurs­si” sar­ja­ku­van his­to­ri­as­ta, ker­ron­ta­kei­nois­ta ja sar­ja­ku­van (myös kuva-)käsi­kir­joit­ta­mi­ses­ta. Kyl­lä siel­lä piir­re­tään­kin, mut­ta tik­ku-ukot riit­tä­vät.”

Kurs­si to­teu­te­taan työ­pa­ja­na, jos­sa tu­tus­tus­taan sar­ja­ku­vaan tai­de­muo­to­na ja ko­keil­laan sar­ja­ku­van eri muo­to­ja ja käsi­kir­joit­ta­mis­ta. Piir­rus­tus­tai­to ei ole tar­peen, mie­len­kiin­to tu­tus­tua il­mai­su­muo­toon riit­tää. Kurs­siin si­säl­tyy sar­ja­ku­van his­to­ri­aa, käsi­kir­joit­ta­mis­ta ja ker­ron­ta­kei­no­ja hyö­dyn­tä­viä har­joi­tuk­sia.

Kurs­si so­pii kai­kil­le, joi­ta kiin­nos­ta­vat vi­su­aa­li­sen ja kir­jal­li­sen ker­ro­nan kei­not ja nii­den yh­dis­tel­mät.  Ikä­ra­joi­tus­ta ei ole, mut­ta ai­van pie­nim­mil­le kurs­sia ei kui­ten­kaan voi suo­si­tel­la. Kurs­si vaa­tii ky­kyä kes­kit­tyä itse asi­aan, ide­oi­da, in­nos­tua ja rie­mas­tua.

Sar­ja­ku­vaa kai­kil­le työ­pa­jan oh­jaa­ja Panu Hä­meen­aho

Kurs­sin ve­tä­jä
Panu Hä­meen­aho on teh­nyt sar­ja­ku­via kym­me­niin eri leh­tiin ja jul­kai­sui­hin 1990-lu­vun lo­pul­ta asti. Hän on opet­ta­nut sar­ja­ku­vaa niin yli­o­pis­tos­sa kuin ala­kou­lus­sa. Hän on toi­mi­nut pit­kään myös luo­van kir­joit­ta­mi­sen ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja­na.

Kurs­sin aika­tau­lu

pe 4.8. klo 16.30-19
la 5.8. klo 9-16
su 6.8. klo 9-16

Yh­teen­sä 17 oppi­tun­tia

Kurs­sin hin­ta: 135 € (eli alle 8 €/oppi­tun­ti)

Il­moit­tau­tu­mi­nen 21.7.2017 men­nes­sä.

Sar­ja­ku­vaa kir­joit­ta­maan

Kesä­luku­kau­si 2017201717.3.2017