Ruotsin kertauskurssi, 3 op

24.4.-18.5.2017, verkossa

Kohti virkamiesruotsia

Ruot­sin ker­taus­kurs­si on tar­koi­tet­tu opis­ke­li­joil­le, joi­den ruot­sin kie­len tai­to kai­paa ker­taa­mis­ta. Vir­ka­mies­ruot­sin suo­rit­ta­mi­nen on yksi pa­kol­li­nen osa kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa. Mi­kä­li ruot­sin lu­kio-opin­nois­ta on jo het­ki eh­ti­nyt vie­räh­tää, vir­ka­mies­ruot­sin suo­rit­ta­mi­nen voi olla hy­vin­kin haas­teel­lis­ta. Ker­taus­kurs­si aut­taa si­nua päi­vit­tä­mään osaa­mi­se­si, eikä tut­kin­to­si jää ruot­sia vail­le val­miik­si. Ker­taus­kurs­si so­pii myös kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja suun­nit­te­le­vil­le sekä omaa kie­li­tai­to­aan ke­hit­tä­vil­le.

Kurs­sil­la pe­reh­dy­tään kie­li­op­piin ja sa­nas­toon teks­tien avul­la. Ai­hei­ta kä­si­tel­lään myös kuun­te­lu- ja kes­kus­te­lu­teh­tä­vien kaut­ta.

Vas­taa­va kor­ke­a­kou­lu: Itä-Suo­men yli­o­pis­to

Kurs­sil­la käy­tet­tä­vä kir­ja: Timo joki­salo, Rit­va Min­ni: Ref­lex – upp­da­te­ra din svens­ka, Ota­va 2011 tai uu­den­pi.

Ta­voit­teet:

Ta­voit­tee­na on ker­ra­ta ja täy­den­tää ruot­sin kie­len ra­ken­tei­ta ja sa­nas­toa sekä pa­ran­taa suul­lis­ta tuot­ta­mis­ky­kyä eri­tyi­ses­ti tut­kin­toi­hin kuu­lu­via ruot­sin kurs­se­ja aja­tel­len.

Ope­tus ja suo­ri­tus­ta­vat:

Kurs­si pi­de­tään verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­ak­se­si tar­vit­set tie­to­ko­neen tai mo­bii­li­lai­teen sekä toi­mi­van verk­ko­yh­tey­den. Jos pys­tyt kat­so­maan ja kuun­te­le­maan lait­teel­la­si vi­de­oi­ta tai elo­ku­via, pys­tyt hy­vin osal­lis­tu­maan myös täl­le kurs­sil­le.

Ruot­sin ker­taus­kurs­si so­pii si­nul­le, joka

Muut­tu­nut aika­tau­lu:

ma 24.4. klo 16-18 alku­info (ver­kos­sa)

ti 25.4. klo 16-19 pien­ryh­mä 1 (ver­kos­sa)
to 27.4. klo 16-19 pien­ryh­mä 2 (ver­kos­sa)

ti 2.5. klo 16-19 pien­ryh­mä 1 (ver­kos­sa)
too 4.5. klo 16-19 pien­ryh­mä 2 (ver­kos­sa)

ti 9.5. klo 16-19 pien­ryh­mä 1 (ver­kos­sa)
to 11.5. klo 16-19 pien­ryh­mä 2 (ver­kos­sa)

ti 16.5. klo 16-19 pien­ryh­mä 1 (ver­kos­sa)
to 18.5. klo 16-19 pien­ryh­mä 2 (ver­kos­sa)

vko 20-21 säh­köi­nen tent­ti (2 h)

Ver­kos­sa pi­det­tä­viä ope­tus­tun­te­ja yh­teen­sä 26 h (14 h/ opis­ke­li­ja). Pää­pai­no on it­se­näi­ses­sä työs­ken­te­lys­sä. Rin­nak­kais­pien­ryh­mien ta­paa­mi­set mah­dol­lis­ta­vat opis­ke­li­joil­le myös mah­dol­li­sen pois­sa­olon kor­vaa­mi­sen toi­ses­sa ryh­mäs­sä.

Ar­vi­oin­ti: Hy­väk­syt­ty/hy­lät­ty

Hin­ta: 250 €

Hin­ta si­säl­tää Itä-Suo­men yli­o­pis­ton avoi­men yli­o­pis­ton re­kis­te­röin­ti­mak­sun 30 e, joka mak­se­taan avoi­meen yli­o­pis­toon re­kis­te­röi­ty­mi­sen yh­tey­des­sä. Oh­jeet re­kis­te­röi­ty­mi­seen an­ne­taan kut­su­kir­jees­sä. Lop­pu­osa 220 € las­ku­te­taan kah­des­sa eräs­sä.

Jos il­moit­tau­dut sekä ruot­sin ker­taus­kurs­sil­le 3 op että ruot­sin kir­jal­li­seen ja suul­li­seen tai­toon 3 op, yh­teis­hin­ta on 450 €. Hin­nas­ta 60 € on Itä-Suo­men yli­o­pis­ton avoi­men yli­o­pis­ton re­kis­te­röin­ti­mak­sua ja lop­pu­osa 390 € las­ku­te­taan kol­mes­sa eräs­sä (130, 130 ja 130 €).

Kou­lut­ta­ja­na: 

ruot­sin kie­len leh­to­ri, FL Päi­vi Kam­mo­nen (Itä-Suo­men yli­o­pis­to)

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 

10.4.2017 men­nes­sä. Kou­lu­tuk­seen mah­tuu vie­lä, jo­ten jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta!

Koh­ti vir­ka­mies­ruot­sia201730.6.2016