SukuWebi 2017 - maksuton webinaari

6.4.2017, verkossa

Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ra tar­jo­aa juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si we­bi­naa­rin. Nyt kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua suku­tut­ki­muk­sen aloi­tus­kurs­sil­le oman tie­to­ko­neen, pu­he­li­men tai tab­le­tin vä­li­tyk­sel­lä.  We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään suku­tut­ki­muk­sen aloit­ta­mi­seen, käy­dään läpi Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran tie­to­kan­to­ja, hen­ki­lö­tie­to­la­kia, suku­nimi­la­kia ja suku­tut­ki­muk­sen käy­tän­ne­sään­nöt. Verk­ko­kurs­sil­la an­ne­taan oh­jaus­ta mitä tie­to­ja tar­vi­taan oman suku­tut­ki­muk­sen aloit­ta­mi­seen ja mi­ten tar­kas­te­taan onko su­vus­ta­si ole­mas­sa jo teh­tyä suku­tut­ki­mus­ta. We­bi­naa­ri tal­len­ne­taan, jo­ten opis­ke­li­jan ei tar­vit­se olla pai­kal­la verk­ko­kurs­sin ai­kaan, vaan sen voi kuun­nel­la myös jäl­ki­kä­teen. Osal­lis­tu­mi­nen on help­poa, riit­tää kun lait­tees­ta löy­tyy net­ti­yh­teys ja ääni ja osal­lis­tu­ja osaa käyt­tää säh­kö­pos­tia.

Aika

To 6.4.2017 klo 17.30-19.30
Ell­et pää­se re­aa­li­ai­kai­ses­ti osal­lis­tu­maan we­bi­naa­riin, voit seu­ra­ta sen myös tal­len­tee­na. Saat tal­len­ne­lin­kin säh­kö­pos­tii­si we­bi­naa­rin jäl­keen.

Kou­lut­ta­ja

Rit­va Sam­pio, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja,  suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

We­bi­naa­riin osal­lis­tu­mi­nen

We­bi­naa­riin osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Il­moit­tau­tu­neil­le lä­he­te­tään we­bi­naa­ris­ta myös tal­len­ne­link­ki. Ell­et pää­se we­bi­naa­rin ai­ka­na tie­to­ko­neen ää­reen seu­raa­maan, il­moit­tau­du mu­kaan ja kat­se­le/ kuun­te­le vin­kit jäl­ki­kä­teen tal­len­tee­na.

Hin­ta: Mak­su­ton

Il­moit­tau­tu­mi­set: 3.4.2017 men­nes­sä
Saat we­bi­naa­rin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Suku­we­bin suo­sio yl­lät­ti! Il­moit­tau­tu­nei­ta tuli het­kes­sä yli 300 ja jou­duim­me sul­ke­maan il­moit­tau­tu­mi­sen 6.4. to­teu­tuk­seen. Jär­jes­täm­me toi­sen Su­ku­we­bi-we­bi­naa­rin 10.4. Löy­dät sen tääl­tä>>

Rit­va Sam­pio

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­saKe­vät 20171.11.2016