SukuStartti

11.9. ja 13.9.2018, verkossa

Ku­vi­tus­kuva

Ha­lu­at­ko aloit­taa suku­tut­ki­muk­sen we­bi­naa­rin avul­la? Suku­tut­ki­mus­ai­neis­toa on jo hy­vin pal­jon ver­kos­sa ja näin myös opis­ke­lu on­nis­tuu hel­pos­ti verk­ko­kurs­sin avul­la.

Aika: 11.9. ja 13.9. 2018 klo 17.30-19.00 (4h)

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua. Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa on lu­en­non ai­ka­na tek­ni­nen tuki, joka aut­taa tar­vit­ta­es­sa omien lait­tei­den kans­sa.

Koh­de­ryh­mä
So­pii kai­kil­le niil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet sel­vit­tä­mään oman su­vun ta­ri­naa ja ovat aloit­ta­mas­sa suku­tut­ki­mus­ta tai ei­vät ole teh­neet sitä vie­lä pal­jon in­ter­ne­tin tie­to­kan­to­jen avul­la.

Ta­voi­te
An­taa val­miuk­sia tut­kia omaa su­kua it­se­näi­ses­ti koti­ko­neel­ta kä­sin.

Si­säl­tö

Kou­lut­ta­ja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Hin­ta 35 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 4.9.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016