DNA-testit sukututkimuksen apuna, peruskurssi

10.9. ja 24.9.2018, verkossa

Ku­vi­tus­kuva

Olet­ko har­kin­nut DNA-tes­tin ti­laa­mis­ta oman su­ku­si tut­ki­muk­sen täy­den­tä­mi­seen? Mis­tä kan­nat­taa aloit­taa, mitä DNA-tes­tit ker­to­vat mi­nul­le ja mi­ten voin tul­ki­ta nii­den avul­la su­ku­lai­suus­suh­tei­ta? Mi­hin ryh­mään voin liit­tyä tu­los­ten ver­taa­mi­sek­si, mitä tes­tit mak­sa­vat ja kuin­ka kau­an nii­den teet­tä­mi­ses­sä kes­tää?

Aika maa­nan­tai­sin 10.9. ja 24.9.2018 klo 17.30-19.00

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Si­säl­löt

Kou­lut­ta­jat
Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy
sekä suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Erk­ki Kiu­ru.

Rit­va Sam­pio

Hin­ta 65 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 3.9.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016