Sukututkimuksen tekstitulkintoja ja lyhenteitä

1.10.-22.10.2018, verkossa

Ku­vi­tus­kuva

Olet­ko har­ras­ta­nut jo suku­tut­ki­mus­ta vai olet­ko vie­lä vas­ta-al­ka­ja? Suku­tut­ki­muk­sen yh­te­nä haas­tee­na on ar­kis­to­läh­tei­den teks­tin tul­kin­ta ja ly­hen­tei­den ym­mär­tä­mi­nen. Pa­pit ja kir­ju­rit ovat käyt­tä­neet oman ai­kan­sa ta­paa kir­joit­taa, ja mer­kin­tö­jä ei ole teh­ty 2000-lu­vun suku­tut­ki­jaa var­ten.

Aika maa­nan­tai­sin 1.10.-22.10.2018 klo 17.30-19.00 (8h)

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Kou­lut­ta­ja Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Si­säl­löt

Hin­ta 70 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.9.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016