Yhteisjulkaisualusta GENin käyttö sukututkimuksessa

19.9. – 26.9.2018, verkossa

Ku­vi­tus­kuva

Olet­ko vas­ta aloit­ta­mas­sa suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit tar­kas­taa löy­tyy­kö oman su­ku­si tie­to­ja jo GE­Nis­tä? Onko mah­dol­li­ses­ti oman paik­ka­kun­taa­si tai su­kuu­si liit­ty­vää am­mat­tien pro­jek­tia siel­lä jo ole­mas­sa, tai olet­ko jo pit­kään har­ras­ta­nut suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit lait­taa tut­ki­mus­tu­lok­se­si myös mui­den saa­ta­vil­le.

GENi on maa­il­man­laa­jui­nen in­ter­ne­tis­sä toi­mi­va suku­tut­ki­muk­sen yh­teis­jul­kai­su­a­lus­ta, jo­hon ra­ken­ne­taan yhtä yh­teis­tä suku­puu­ta. Suo­mes­sa on pal­jon suku­tut­ki­mus­har­ras­ta­jia ja jo tu­han­net ih­mi­set te­ke­vät suku­tut­ki­mus­ta yh­des­sä GE­Niin. Myös alu­eel­li­sia pro­jek­te­ja on pal­jon ja niis­sä on kym­me­ni­ä­tu­han­sia pro­fii­le­ja.

Aika kes­ki­viik­koi­sin 19.9 – 26.9 klo 17.30-19.00

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Olet­ko vas­ta aloit­ta­mas­sa suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit tar­kas­taa löy­tyy­kö oman su­ku­si tie­to­ja jo GE­Nis­tä?

Kou­lut­ta­ja suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Rit­va Sam­pio, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Si­säl­löt

Hin­ta 50 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 12.9.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016