Digitoitujen kirkonkirjojen käyttö sukututkimuksessa

6. ja 13.11.2018, verkossa

Ku­vi­tus­kuva

Onko su­ku­si Es­poos­ta ja ha­lu­at­ko muu­ten­kin opis­kel­la suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mis­tä we­bi­naa­rin avul­la?
Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me in­ter­ne­tis­sä ole­viin kir­kon­kir­joi­hin ja käy­täm­me tut­ki­mus­esi­mer­keis­sä Es­poon ai­neis­to­ja.

Aika tiis­tai­sin 6. ja 13.11. klo 17.30-19.00

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Kou­lut­ta­ja suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Rit­va Sam­pio, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Si­säl­löt

Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Hin­ta 45 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 30.10.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016