Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa

5.-19.11.2018, verkossa

Ku­vi­tus­kuva

Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran verk­ko­kurs­si

Suku­tut­ki­mus­ta teh­dään usein kir­kon­kir­jois­ta, mut­ta jos kir­kon­kir­jat ovat tu­hou­tu­neet tai nii­tä ei ole käy­tet­tä­vis­sä esi­mer­kik­si ra­joi­tus­ten vuok­si, niin hen­ki­kir­jois­ta on usein iso apu su­vun his­to­ri­an sel­vit­tä­mi­ses­sä. 100-vuot­ta nuo­rem­pien hen­ki­kir­jo­jen käyt­töön tar­vi­taan lupa ja nii­tä on jo digi­ku­vat­tu­na Kan­sal­lis­ar­kis­ton Di­gi­taa­li­ar­kis­tos­sa esi­mer­kik­si 1970-lu­vul­ta. Ne ovat käy­tös­sä Kan­sal­lis­ar­kis­ton eri toi­mi­pis­teis­sä ja we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dym­me lu­pien han­kin­taan. Hen­ki­kir­jo­ja on teh­ty ve­ro­tuk­sel­li­sis­ta syis­tä vuo­des­ta 1634 al­ka­en ja 100-vuot­ta van­hem­pia digi­ku­vat­tu­ja hen­ki­kir­jo­ja on käy­tet­tä­vis­sä va­paas­ti in­ter­ne­tis­sä.

Kurs­sil­la käym­me läpi hen­ki­kir­jo­jen ra­ken­net­ta 1600-, 1700-, 1800- ja 1900-lu­vuil­la, tul­kit­sem­me käsi­a­lo­ja ja tu­tus­tum­me esi­merk­kien avul­la nii­den käyt­töön suku­tut­ki­muk­ses­sa ja ti­lo­jen his­to­ri­an sel­vit­tä­mi­ses­sä. Kurs­si­lai­set saa­vat käyt­töön­sä myös Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joil­la pää­see tut­ki­maan jä­sen­si­vu­jen ai­neis­to­ja.

Aika: maa­nan­tai­sin 5.-19.11.2018 klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja: Rit­va Sam­pio, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja,  suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Koh­de­ryh­mä: Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le oman su­vun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta: 55 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen:  29.10.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016