Terapeuttinen sukupuu

3.10.-17.10.2018, verkossa

Ku­vi­tus­kuva

Aika ke 3.10.-17.10.2018 klo 17.30-19.00 (6h)

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Koh­de­ryh­mä
We­bi­naa­ri so­vel­tuu kai­kil­le oman su­vun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Kou­lut­ta­jat Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy ja psy­ko­te­ra­peut­ti Elli-Mai­ja Laak­sa­mo

Si­säl­löt

Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Hin­ta 75 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 26.9.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016