Luentosarja kevät 2018

15.2.-17.5.2018 Kuopio

Tule mu­kaan kuun­te­le­maan asi­an­tun­ti­joi­den pi­tä­miä lu­en­to­ja ja esit­tä­mään miel­tä­si as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä. Lu­en­not jär­jes­te­tään kau­pun­gin­ta­lon juh­la­sa­lis­sa ja tou­ko­kuun lu­en­not pi­de­tään In­ke­ri & Ee­lik­sen ti­lois­sa (La­pin­lin­nan­katu 14). HUOM to 22.3. lu­en­to pi­de­tään oi­keus­ta­lol­la.

Lu­en­to­sar­jan oh­jel­ma:

kel­lo 13-14.30

Lu­en­to­pas­si:

Lu­en­to­pas­si mak­saa 30 € ja sil­lä voi osal­lis­tua kai­kil­le lu­en­noil­le sekä mak­sut­ta lu­en­non jäl­keen kah­vil­le In­ke­ri & Ee­lik­seen (La­pin­lin­nan­katu 14). Lu­en­to­pas­sin saa, kun il­moit­tau­tuu syys­luku­kau­den lu­en­to­sar­jal­le. Lu­en­to­pas­sit ja­e­taan kah­den en­sim­mäi­sen lu­en­non ai­ka­na tai sen voi käy­dä ha­ke­mas­sa Snell­man kesä­yli­o­pis­ton toi­mis­tol­ta (Haa­pa­nie­men­katu 40).

Hin­ta: Yk­sit­täi­sen lu­en­non hin­ta on 5 €. Mak­su lu­en­non alus­sa ovel­la kä­tei­sel­lä.

Il­moit­tau­tu­mi­set koko lu­en­to­sar­jal­le 8.2.2018 men­nes­sä tai en­sim­mäi­sel­lä lu­en­nol­la. Yk­sit­täi­sil­le lu­en­noil­le ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Ikään­ty­vien yli­o­pis­toke­vät 201815.11.2015