Luentosarja syksy 2017

21.9.-14.12. Kuopio

Tule mu­kaan kuun­te­le­maan asi­an­tun­ti­joi­den pi­tä­miä lu­en­to­ja ja esit­tä­mään miel­tä­si as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä. Lu­en­not jär­jes­te­tään kau­pun­gin­ta­lon juh­la­sa­lis­sa.

Lu­en­to­sar­jan oh­jel­ma:

kel­lo 13-14.30

Lisä­lu­en­not:

Tänä syk­sy­nä on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös nel­jäl­le verk­ko­vä­lit­tei­sel­le lisä­lu­en­nol­le Jy­väs­ky­län kesä­yli­o­pis­ton lu­en­to­sar­jas­ta. Lisä­lu­en­not jär­jes­te­tään Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tus­ti­lois­sa (Haa­pa­nie­men­katu 40) tai muus­sa myö­hem­min il­moi­tet­ta­vas­sa pai­kas­sa Kuo­pi­on kes­kus­tan alu­eel­la. Yk­sit­täi­sen lisä­lu­en­non hin­ta on 5 €. Lu­en­to­pas­sil­la voi käy­dä kah­del­la lisä­lu­en­nol­la il­mai­sek­si.

Lu­en­to­pas­si:

Lu­en­to­pas­si mak­saa 30 € ja sil­lä voi osal­lis­tua kai­kil­le lu­en­noil­le ja kah­del­le itse va­lit­se­mal­leen lisä­lu­en­nol­le. Li­säk­si tänä syk­sy­nä lu­en­to­pas­sil­la pää­see mak­sut­ta lu­en­non jäl­keen kah­vil­le In­ke­ri & Ee­lik­seen (La­pin­lin­nan­katu 14). Lu­en­to­pas­sin saa, kun il­moit­tau­tuu syys­luku­kau­den lu­en­to­sar­jal­le. Lu­en­to­pas­sit ja­e­taan kah­den en­sim­mäi­sen lu­en­non ai­ka­na tai sen voi käy­dä ha­ke­mas­sa Snell­man kesä­yli­o­pis­ton toi­mis­tol­ta (Haa­pa­nie­men­katu 40).

Hin­ta: Yk­sit­täi­sen lu­en­non ja yk­sit­täi­sen lisä­lu­en­non hin­ta on 5 €. Mak­su lu­en­non alus­sa ovel­la kä­tei­sel­lä.

Il­moit­tau­tu­mi­set koko lu­en­to­sar­jal­le 21.9.2017 men­nes­sä tai en­sim­mäi­sel­lä lu­en­nol­la.

Ikään­ty­vien yli­o­pis­to201715.11.2015