Koiran terveys ja hyvinvointi, 1 op

19.11.-13.12.2017, verkossa

Terve ja hyvinvoiva koira

Jo­kai­sen koi­ra­har­ras­ta­jan ta­voit­tee­na on hy­vin­voi­va ja on­nel­li­nen koi­ra, jon­ka kans­sa on mu­ka­va toi­mia. Ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­vat mo­net eri­lai­set sei­kat ku­ten ra­vit­se­mus, lii­kun­ta, kou­lu­tus ja ro­dun eri­tyis­piir­teet. Tä­män verk­ko­lu­en­to­sar­jan ai­ka­na luo­daan kat­saus ylei­sim­piin koi­ran ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­viin asi­oi­hin. Tu­let saa­maan tie­toa sii­tä mi­ten pys­tyt itse vai­kut­ta­maan ys­tä­vä­si hy­vin­voin­tiin ja mitä seik­ko­ja si­nun tu­lee ot­taa huo­mi­oon luo­dak­se­si koi­ral­le­si par­haan mah­dol­li­sen elin­ym­pä­ris­tön.

Itä­si­pe­ri­an­lai­ka Tok­ko 2 kk

Kou­lu­tus so­pii si­nul­le

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen

Kou­lu­tuk­ses­ta on mah­dol­lis­ta saa­da suo­ri­tus­mer­kin­tä­nä yksi opin­to­pis­te. Suo­ri­tus­mer­kin­tä edel­lyt­tää osal­lis­tu­mis­ta jo­kai­sel­le verk­ko­lu­en­nol­la ja lu­en­to­päi­vä­kir­jan kir­joit­ta­mis­ta ja pa­laut­ta­mis­ta vii­meis­tään maa­nan­tai­na 8.1.2018. Lu­en­to­päi­vä­kir­jas­sa tu­lee olla tii­vis­tel­mä jo­kai­sen lu­en­non tär­keim­mis­tä asi­ois­ta sekä omaa poh­din­taa ja oi­val­ta­mis­ta.

Kou­lu­tuk­sen oh­jel­ma ja aika­tau­lu:

Verk­ko­lu­en­noil­le osal­lis­tu­mi­nen:

Lu­en­not to­teu­te­taan verk­ko­lu­en­toi­na Ado­be Con­nect -huo­nees­sa. Voit osal­lis­tua niil­le omal­ta ko­neel­ta­si. Tar­vit­set vain toi­mi­van net­ti­yh­tey­den sekä kuu­lok­keet/ kai­ut­ti­men. Lu­en­to­jen ai­ka­na pys­tyt lait­ta­maan kou­lut­ta­jil­le ky­sy­myk­siä kir­joit­ta­mal­la nii­tä Chat-alu­eel­le. Jo­kai­sel­la lu­en­nol­la on mu­ka­na Hos­ti, joka aut­taa si­nua pu­he­li­mit­se mah­dol­li­sis­sa tek­ni­sis­sä on­gel­mis­sa. Kai­kis­ta lu­en­nois­ta teh­dään tal­len­teet, joi­den lin­kit lä­he­te­tään osal­lis­tu­jil­le lu­en­toa seu­raa­va­na päi­vä­nä. Tal­len­teet ovat kat­sot­ta­vis­sa 31.12.2016 saak­ka.

Kou­lut­ta­jat

Laa­tu- ja ke­hi­tys­pääl­lik­kö San­na Kum­pu­lai­nen (Best-In Oy)
Kou­lut­ta­ja on opis­kel­lut koti­e­läin­tie­det­tä Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa pää­ai­nee­na ja­los­tus­tie­de. Pää­työ­nään hän työs­ken­te­lee koi­ran ra­vit­se­muk­sen pa­ris­sa. San­na toi­mii Suo­men Ajo­koi­ra­jä­jes­tön ter­veys- ja pe­rin­nöl­li­suus­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. 

FM, toh­to­ri­o­pis­ke­li­ja Sal­la Ruus­ka
Kou­lut­ta­ja on työs­ken­nel­lyt eläin­ten hy­vin­voin­nin tut­ki­muk­sen ja ope­tuk­sen pa­ris­sa. Täl­lä het­kel­lä hän te­kee hy­vin­voi­nin tut­ki­mus­me­ne­tel­miin liit­ty­vää väi­tös­kir­ja­työ­tä Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa.

Hin­ta:

100 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen 6.11.2017 men­nes­sä. Vie­lä mah­tuu mu­kaan. Jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta!

“Suo­mes­sa on noin 650 000 koi­raa. Tämä tar­koit­taa sitä, että joka vii­den­nes­sä suo­ma­lais­per­hees­sä on koi­ra. Koi­ra­ro­tu­ja on suo­mes­sa yli 300 ja vuo­sit­tain re­kis­te­röi­dään noin 500 000 koi­raa. Suu­rin osa koi­ris­ta on ns. koti­koi­ria, joi­den kans­sa har­ras­te­taan mo­nen­lai­sia eri la­je­ja.”

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015