Sosiaalityön perusopinnot 25 op

menossa oleva koulutus, Iisalmi

So­si­aa­li­työ oppi­ai­nee­na yh­dis­tää ih­mis­tä ja hä­nen elä­män­ti­lan­net­taan kos­ke­van tie­don laa­jem­paan ym­mär­ryk­seen yh­teis­kun­nas­ta. So­si­aa­li­työs­sä ko­ros­tu­vat ih­mis­ten so­si­aa­lis­ten oi­keuk­sien, toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten ja elä­män­ot­teen vah­vis­ta­mi­nen. So­si­aa­li­työn opin­not an­ta­vat mah­dol­li­suu­den sekä am­ma­til­li­seen asi­a­kas­työ­hön että toi­mi­mi­seen so­si­aa­li­työn asi­an­tun­ti­jana suun­nit­te­lu-, tut­ki­mus- ja joh­to­teh­tä­vis­sä.

So­si­aa­li­työn pe­rus­o­pin­to­ko­ko­nai­suu­den suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja on pe­reh­ty­nyt so­si­aa­li­työn te­o­reet­ti­seen ja am­ma­til­li­seen pe­rus­taan. Opis­ke­li­ja tun­nis­taa hy­vin­voin­nin va­jei­ta ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­män vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia sekä hah­mot­taa so­si­aa­li­työn tut­ki­mus­pe­rus­tai­se­na am­mat­ti­na.

Vas­taa­va yli­o­pis­to: Itä-Suo­men yli­o­pis­to

Laa­juus:  25 op

Si­säl­tö:

Pe­rus­o­pin­to­ko­ko­nai­suus si­säl­tää opin­to­jak­sot:

Opin­to­jen suo­rit­ta­mi­nen

Opin­not suo­ri­te­taan moni­muo­to-opin­toi­na si­säl­tä­en  verk­ko­työs­ken­te­lyä, ac-vä­lit­tei­siä lu­en­to­ja /orien­taa­ti­oi­ta, kir­ja­tent­te­jä, lähi­o­pe­tus­ta, verk­ko­lu­en­to­ja, op­pi­mis­teh­tä­viä.
Opis­ke­lun tu­ek­si on pe­rus­tet­tu verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö Mood­leen.

Opin­to­jen alku­info
14.9.2016 klo 17 al­ka­en, ac-yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä.

Hin­ta

490 eu­roa jos­ta  220 eu­roa  Itä-Suo­men yli­o­pis­ton re­kis­te­röin­ti­mak­sua. Mak­su nel­jäs­sä eräs­sä, 2 syk­syl­lä, 2 ke­vääl­lä.

Lisä­tie­to­ja ko­ko­nai­suu­des­ta löy­dät tääl­tä>>

Ilmoittautumiset

31.8. men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015