Tietoturva kouluttajan arjessa

7.11.-14.12.2017, verkko

Kou­lut­ta­jat toi­mi­vat ny­kyi­sin maa­il­mas­sa, jos­sa di­gi­taa­li­sen ym­pä­ris­tön tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää. Ar­jes­sa jo­kai­nen meis­tä te­kee tie­to­tur­vaan liit­ty­viä pää­tök­siä usein jopa huo­maa­mat­taan. Jo­kai­nen asi­oin­ti verk­ko­pan­kis­sa tai kan­ta-asi­a­kas­kor­tin käyt­tö mar­ke­tin kas­sal­la edel­lyt­tää luot­ta­mus­ta sii­hen, että tie­to­jen kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta.

Kou­lut­ta­jan on osat­ta­va huo­mi­oi­da tie­to­tur­va riit­tä­väl­lä ta­sol­la esi­mer­kik­si verk­ko­kurs­sia to­teut­ta­es­saan. Hä­nen te­ke­män­sä rat­kai­sut vai­kut­ta­vat mo­niin ta­hoi­hin. Vir­heis­tä ai­heu­tu­vat va­hin­got voi­vat olla suu­ri­a­kin, jos esi­mer­kik­si koko kurs­si­ma­te­ri­aa­li tu­hou­tuu tai asi­a­kas­y­ri­tyk­sen lii­ke­sa­lai­suus vuo­taa ylei­seen tie­toon.

Usein tie­to­tur­va lii­te­tään tie­to­ko­nei­siin ja tie­to­verk­koi­hin. Tie­toa kä­si­tel­lään myös muus­sa kuin säh­köi­ses­sä muo­dos­sa. Mo­nia do­ku­ment­te­ja, ku­ten osal­lis­tu­ja­lis­to­ja ja to­dis­tuk­sia, kä­si­tel­lään edel­leen usein pa­pe­ri­si­na. olet­ko poh­ti­nut, mitä tie­to­tur­va­näkö­koh­tia tä­hän liit­tyy?

Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan tie­to­tur­vaan ja tie­to­suo­jaan kou­lut­ta­jan näkö­kul­mas­ta. Asi­at si­do­taan ar­ki­siin ti­lan­tei­siin ja osal­lis­tu­jien omiin toi­min­ta­ym­pä­ris­töi­hin. Kurs­sin ai­ka­na ope­tel­laan muun mu­as­sa tun­nis­ta­maan ti­lan­tei­ta, jois­sa tie­to­tur­val­la on mer­ki­tys­tä, sekä ar­vi­oi­maan näi­hin ti­lan­tei­siin liit­ty­viä ris­ke­jä. Sa­mal­la ha­e­taan konk­reet­ti­sia kei­no­ja oman ja kou­lu­tet­ta­vien tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­seen.

Vaik­ka yk­sit­täi­nen hen­ki­lö voi vai­kut­taa tie­to­tur­vaan vain ra­jal­li­ses­ti, voi ai­na­kin mah­dol­li­sia va­hin­ko­ja usein ra­ja­ta ja pa­him­mat su­den­kuo­pat vält­tää. En­nal­ta va­rau­tu­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa ja hal­vem­paa kuin va­hin­gon kor­jaa­mi­nen jäl­ki­kä­teen, jo­ten toi­mi nyt!

Kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan osal­lis­tu­ja

Kou­lut­ta­ja:

FM Juha Rau­ti­ai­sel­la on 15 vuo­den ko­ke­mus tie­to­tek­niik­ka­kou­lut­ta­ja­na ja eri­lai­sis­ta tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hi­tys­teh­tä­vis­tä.

Ajan­koh­ta:

ti 7.11. klo 17-18.30 Verk­ko­vä­lit­tei­nen orien­taa­ti­o­lu­en­to
to 14.12. klo 17-18.30 Verk­ko­vä­lit­tei­nen lop­pu­lu­en­to
Lu­en­to­jen vä­lil­lä työs­ken­nel­lään OnE­du-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä.

Verk­ko­väli­tei­sis­tä lu­en­nois­ta teh­dään myös tal­len­teet, jot­ka voi kat­soa myö­hem­min.

OnE­du op­pi­mis­ym­pä­ris­tö:

Kurs­sil­la opis­kel­laan OnE­du-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä, joka mah­dol­lis­taa opis­ke­lun opis­ke­li­jal­le so­pi­va­na ai­ka­na ja hä­nen va­lit­se­mas­saan pai­kas­sa. OnE­dun käyt­tö on help­poa ja on­nis­tuu myös mo­bii­li­lait­teil­la.
Kes­kei­set ma­te­ri­aa­lit on koot­tu OnE­duun, jol­loin nii­tä voi käyt­tää myös il­man verk­ko­yh­teyt­tä. Li­säk­si opis­ke­lus­sa hyö­dyn­ne­tään myös muu­al­la ver­kos­sa saa­ta­vil­la ole­via ai­neis­to­ja.
OnE­dus­sa opis­ke­li­ja mit­taa edis­ty­mis­tään suo­rit­ta­mal­la ma­te­ri­aa­lei­hin liit­ty­viä teh­tä­viä. Kurs­sil­la hyö­dyn­ne­tään myös OnE­dun si­säis­tä kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­töä, jos­sa kä­si­tel­tä­viä ai­hei­ta voi poh­tia yh­des­sä mui­den osal­lis­tu­jien ja kou­lut­ta­jan kans­sa.

Hin­ta: 90 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

24.10.2017 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015