Digitaalinen tuotekehitys kone- ja metallialalla

15.9. - 6.10.2017 verkossa

Mitä ovat tuo­te­ke­hi­tyk­sen di­gi­taa­li­set työ­ka­lut tä­nään ja tu­le­vai­suu­des­sa? Di­gi­taa­li­nen tuo­te­ke­hi­tys kone- ja me­tal­li­a­lal­la –kou­lu­tus  an­taa tii­vis­te­tyn kat­sauk­sen tuo­te­ke­hi­tyk­sen di­gi­taa­li­siin työ­ka­lui­hin. Verk­ko­kou­lu­tus kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti uu­sien työ­ka­lu­jen ku­ten esi­mer­kik­si peli­moot­to­rei­den ja re­aa­li­aika­si­mu­loin­nin hyö­dyn­tä­mi­seen tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä.

Aika

Kou­lu­tus to­teu­te­taan ker­ran vii­kos­sa jär­jes­tet­tä­vi­nä verk­ko­lu­en­toi­na.

pe 15.9. klo 14.00-15.30
pe 22.9. klo 14.00-15.30
pe 29.9. klo 14.00-15.30
pe 6.10. klo 14.00-15.30

Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. 

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set vain tie­to­ko­neen (ei oh­jel­mis­to­a­se­tuk­sia), kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet, jos­ta saat ää­nen kuu­lu­vil­le.
Jos käy­tät mo­bii­li­lai­tet­ta (pu­he­lin, tab­let­ti), asen­na il­mai­nen Ado­be Con­nect mo­bii­li­lait­tee­si so­vel­lus­kau­pas­ta. Tal­len­tei­den kat­so­mi­seen tar­vit­set il­mai­sen Puf­fin Web Brow­ser -se­lai­men, joka myös löy­tyy lait­tee­si so­vel­lus­kau­pas­ta

Kouluttaja

Pro­fes­so­ri Aki Mik­ko­la työs­ken­te­lee Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­ses­sä yli­o­pis­tos­sa. Hän on val­mis­tu­nut tek­nii­kan toh­to­rik­si vuon­na 1997, jon­ka jäl­keen hän on työs­ken­nel­lyt Val­met Oyj Raut­poh­jan teh­taal­la tuo­te­ke­hi­tys­in­si­nöö­ri­nä ja Il­li­noi­sin yli­o­pis­tos­sa Chi­ca­gos­sa (Uni­ver­si­ty of Il­li­nois at Chi­ca­go) post-doc tut­ki­ja­na. Mik­ko­la on myös toi­mi­nut vie­rai­le­va­na tut­ki­ja­na Se­vil­lan yli­o­pis­tos­sa (Uni­ver­si­ty of Se­vil­le) ja Wis­con­si­nin yli­o­pis­tos­sa Ma­di­so­nis­sa (Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin-Ma­di­son). Hän on oh­jan­nut 19 väi­tös­kir­jaa ja 98 dip­lo­mi­työ­tä sekä jul­kais­sut yli 80 tie­teel­lis­tä tie­de­leh­ti­ar­tik­ke­lia.

Aki Mik­ko­la

Kohderyhmä

Kone- ja me­tal­li­alan yri­tys­ten tuo­te­ke­hi­tys­työ­tä te­ke­vät hen­ki­löt sekä tuo­te­ke­hi­tys­ryh­mät, jot­ka te­ke­vät töi­tä dy­naa­mis­ten jär­jes­tel­mien kans­sa (ml. säh­kö­ko­neet, sää­tö­jär­jes­tel­miin kes­kit­ty­neet yri­tyk­set jne.)  Kou­lu­tus so­pii myös kone- ja me­tal­li­alan tuo­tan­to­pääl­li­köil­le tai vas­taa­vil­le sekä ”tee se itse” –kek­si­jöil­le.

Tavoite

Luo­daan kat­saus tie­to­kone­a­vus­tei­sen tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja eri­tyi­ses­ti tie­to­kone­a­vus­tei­sen tes­tauk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta. Kou­lu­tus an­taa myös kat­sauk­sen tu­le­vai­suu­den di­gi­taa­li­siin tuo­te­ke­hi­tys­me­ne­tel­miin.

Sisältö

Ope­tuk­sen pää­pai­no on tie­to­kone­si­mu­loin­nis­sa.

 Tuo­te­ke­hi­tys ja sen di­gi­taa­li­set työ­ka­lut
Lu­en­to an­taa yh­teen­ve­don tuo­te­ke­hi­tys­pros­sis­ta ja joh­dan­non sii­hen liit­ty­vis­tä työ­ka­luis­ta ku­ten ele­ment­ti­me­ne­tel­mäs­tä ja dy­na­mii­kan si­mu­loin­nis­ta.

 Tuot­teet vir­tu­aa­li­ses­ti liik­keel­le
Lu­en­to an­taa tii­viin ku­vauk­sen sii­tä mi­ten dy­na­mii­kan si­mu­loin­ti toi­mii ja mitä sen avul­la voi­daan ana­ly­soi­da.

 Kone­ko­ko­nai­suuk­sien si­mu­loin­ti
Lu­en­to tar­jo­aa kat­sauk­sen toi­mi­lai­te­mal­lin­nuk­seen ja kone­ko­ko­nai­suuk­sien ana­ly­soin­tiin.

Tuo­te­ke­hi­tyk­sen uu­det työ­ka­lut
Lu­en­to an­taa tii­viin ku­vauk­sen ke­hit­ty­neis­tä tuo­te­ke­hi­tyk­sen työ­ka­luis­ta ku­ten re­aa­li­aika­si­mu­loin­nis­ta ja yh­tei­söl­li­ses­tä suun­nit­te­lus­ta.

Hinta

85 e

Ilmoittautumiset

1.9. men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015