Psykiatrinen lastensuojelutyö (5 op)

5.9. 2017 - 17.4.2018, Iisalmi

Las­ten­suo­je­lun sekä las­ten- ja nuo­ri­so­psy­ki­at­ri­an vä­li­nen yh­teis­työ on yksi las­ten­suo­je­lun haas­teis­ta. Las­ten­suo­je­lun asi­ak­kai­den van­hem­mil­la voi osal­la olla psyyk­ki­siä on­gel­mia. Bi­o­lo­gis­ten van­hem­pien mie­len­ter­veys- ja päih­de­häi­ri­öi­den vä­hen­tä­mi­sel­lä voi­daan vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti las­ten en­nus­tee­seen.

Tämä kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus on suun­ni­tel­tu ni­men­o­maan psy­ki­at­ri­an ja las­ten­suo­je­lun raja­pin­taan edis­tä­mään yh­teis­työ­tä, jot­ta kaik­ki las­ten hy­väk­si teh­tä­vä työ oli­si joh­don­mu­kai­ses­ti sa­man­suun­tais­ta. Suu­ri osa lap­sen ja nuo­ren psy­ki­at­ri­sel­ta vai­kut­ta­vis­ta oi­reis­ta on hoi­det­ta­vis­sa il­man me­di­ka­li­soin­tia – so­si­aa­li­pe­da­go­gi­sin kei­noin sys­tee­mi­ses­ti te­ra­peut­ti­sel­la työ­ot­teel­la.

Syk­syl­lä 2017
5.9., 3.10., 7.11., 28.11.

Ke­vääl­lä 2018
16.1., 20.2., 20.3. ja 17.4.

Kou­lu­tus­päi­vät  aina tiis­tai­sin klo 9-16

Kouluttajat

Raul Soi­sa­lo

Vas­tuu­kou­lut­ta­ja­na Raul Soi­sa­lo, Suo­men Psy­ko­lo­gi­sen Ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja, käyt­täy­ty­mis­tie­tei­li­jä, kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti (VET), klii­ni­nen yk­si­lö-, pari- ja per­he­te­ra­peut­ti, työn­oh­jaa­ja, näyt­tö­tut­kin­to­mes­ta­ri NTM, KM, OPO

Jani Leh­ti­nen

Jani Leh­ti­nen, psy­ko­lo­gi­an mais­te­ri, lail­lis­tet­tu klii­ni­nen psy­ko­lo­gi, kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti, pari- ja per­he­te­ra­peut­ti, lähi­hoi­ta­ja, lii­kun­nan­oh­jaa­ja

Jus­si Su­ti­nen

Jus­si Su­ti­nen, psy­ko­te­ra­peut­ti (et), per­he­te­ra­peut­ti, lap­si­per­hei­den ja las­ten­suo­je­lun pii­ris­sä ole­vien las­ten aut­ta­mis­me­ne­tel­mien asi­an­tun­ti­ja­kou­lut­ta­ja, kir­jal­li­suus­te­ra­peut­ti ja kir­jai­li­ja

Kohderyhmä

Las­ten­suo­je­lun lai­tok­set, ku­ten las­ten­ko­dit, per­he­ko­dit ja am­ma­til­li­set per­he­ko­dit sekä muut toi­mi­jat (esi­mer­kik­si kun­tien, kau­pun­kien ja mui­den ta­ho­jen las­ten­suo­je­lu­työ­tä te­ke­vät yk­si­köt ja yh­dis­tyk­set tai jär­jes­töt), jot­ka työs­ken­te­le­vät las­ten­suo­je­lun ja psy­ki­at­ri­an raja­pin­nas­sa.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa osal­lis­tu­jil­le työ­ka­lu­ja toi­mia ti­lan­teis­sa, jois­sa lap­si, nuo­ri ja/tai hei­dän van­hem­pan­sa oi­rei­le­vat psyyk­ki­ses­ti. Osal­lis­tu­jat saa­vat tie­toa eri­lais­ten psyyk­kis­ten oi­rei­lu­jen taus­tois­ta ja sii­tä, mi­ten psyyk­ki­sis­tä oi­reis­ta kär­si­vä asi­a­kas tu­li­si koh­da­ta. Ta­voit­tee­na on myös, että osal­lis­tu­jil­la oli­si sel­ke­äm­pi kuva las­ten­suo­je­lun ja las­ten- ja nuo­ri­so­psy­ki­at­ri­an vä­li­ses­tä yh­teis­työs­tä ja työn­ja­os­ta.

Koulutuksen rakenne ja suoritustavat

Kou­lu­tus koos­tuu kol­mes­ta mo­duu­lis­ta:

I –mo­duu­li Vaa­ti­van psy­ki­at­ri­sen las­ten­suo­je­lu­työn pe­rus­teet,
II –mo­duu­li Vaa­ti­van las­ten­suo­je­lu­työn psy­ko­lo­gi­nen me­to­diik­ka ja
III –mo­duu­li Ai­kuis­psy­ki­at­ri­aa las­ten­suo­je­lu­työn am­mat­ti­lai­sil­le

Kou­lu­tus on suun­ni­tel­tu työ­e­lä­mä­läh­töi­ses­ti ja si­säl­tää kah­dek­san lähi­o­pis­ke­lu­päi­vää, työn­oh­jauk­sel­lis­ta työs­ken­te­lyä, verk­ko-opis­ke­lua sekä it­se­näis­tä opis­ke­lua.
Kou­lu­tus pä­te­vöit­tää hen­ki­lös­töä, nos­taa en­ti­ses­tään yk­si­kön hoi­don koko­nais­ta­soa ja aut­taa täs­men­tä­mään las­ten­psy­ki­at­ri­sen ja nuo­ri­so­psy­ki­at­ri­sen kon­sul­taa­ti­on fo­kus­ta ja tar­vet­ta.

HUOM. Kou­lu­tuk­sen aloi­tus­päi­vä 5.9.2017 -Sär­ky­vä mie­li las­ten ja nuor­ten psyyk­ki­nen oi­rei­lu, on osa II -mo­duu­lia Vaa­ti­van las­ten­suo­je­lu­työn psy­ko­lo­gi­nen me­to­diik­ka.

Koulutuksen sisältö

I-mo­duu­li: Vaa­ti­van psy­ki­at­ri­sen las­ten­suo­je­lu­työn pe­rus­teet 2 op,
si­säl­tää 3 lähi­o­pe­tus­päi­vää
tiis­tai­sin klo 9-16

3.10.2017: Vaa­ti­van psy­ki­at­ri­sen las­ten­suo­je­lu­työn pe­rus­teet

7.11.2017: Vaa­ti­van psy­ki­at­ri­sen las­ten­suo­je­lu­työn pe­rus­teet

17.4.2018: Klii­ni­nen se­mi­naa­ri

Päi­vien ai­ka­na opis­ke­li­jat saa­vat pe­rus­tie­toa elä­män­kaa­res­ta, lap­suu­den, nuo­ruu­den ja var­hais­ai­kui­suu­den psy­ko­e­mo­ti­o­naa­li­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä ja ke­hi­tyk­sen häi­ri­öis­tä bio­psy­ko­so­si­aa­li­sen mal­lin mu­kaan. Li­säk­si kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään psy­ki­at­ri­seen tau­ti­luo­ki­tus­jär­jes­tel­mään sekä psyyk­ki­siin ja neu­ro­psy­ki­at­ri­siin häi­ri­öi­hin ja omak­su­taan pe­rus­tie­dot las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten psy­ki­at­ri­sis­ta hoi­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Kou­lu­tus an­taa pe­rus­val­miu­det akuut­tien psy­ki­at­ris­ten oi­rei­den koh­taa­mi­seen sekä pe­rus­tie­dot psy­ki­at­ri­ses­ta lää­ke­hoi­dos­ta. Mo­duu­lin ai­ka­na opis­kel­laan myös pe­rus­tie­to­ja psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­ta hoi­dos­ta, psy­ki­at­ri­aan liit­ty­väs­tä lain­sää­dän­nös­tä ja oi­keus­psy­ki­at­ri­sis­ta näkö­koh­dis­ta.

II –mo­duu­li: Vaa­ti­van las­ten­suo­je­lu­työn psy­ko­lo­gi­nen me­to­diik­ka 2 op,
si­säl­tää 3 lähi­o­pe­tus­päi­vää
tiis­tai­sin klo 9-16

5.9.2017: Kou­lu­tuk­sen aloi­tus/ Sär­ky­vä mie­li las­ten ja nuor­ten psyyk­ki­nen oi­rei­lu

16.1.2018: Väki­val­lan pre­ven­tio

20.3.2018: Vuo­ro­vai­ku­tus­vä­li­nei­tä las­ten ja nuor­ten kans­sa kes­kus­te­luun

Kou­lu­tus­päi­vien ai­ka­na pe­reh­dy­tään eri­lai­siin kiu­kun hal­lin­nan oh­jaus­kei­noi­hin sekä pun­ni­taan oi­ke­an­lais­ta ja vää­rän­lais­ta lap­sen var­je­lua. Kou­lu­tus si­säl­tää osi­on: Kik­ko­ja kons­tik­kaa­seen käy­tök­seen – Kei­no­ja kan­nat­ta­vaan kas­va­tus­kes­kus­te­luun.

Mo­duu­lin ai­ka­na poh­di­taan mil­loin hoi­to voi yllä­pi­tää tai pa­hen­taa häi­ri­ö­tä ja mil­lais­ta on ”nor­maa­li oi­rei­lu” tai vas­taa­vas­ti ”huo­les­tut­ta­va oi­rei­lu”. Osal­lis­tu­jat saa­vat tie­toa im­puls­si­kont­rol­lin ja käy­tök­sen har­joit­ta­mi­sen osal­ta sekä kei­no­ja puut­tua kou­lun­käyn­ti­ha­lut­to­muu­teen. Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan eri­lai­siin lo­mak­kei­siin ja me­ne­tel­miin, joi­ta on ole­mas­sa käy­tös­häi­ri­ön ja ag­gres­sii­vi­sen käyt­täy­ty­mi­sen ar­vi­oin­tiin. Li­säk­si pe­reh­dy­tään päih­de­riip­pu­vuuk­siin, in­ter­net- ja tie­to­kone­peli­riip­pu­vuu­teen ym. toi­min­nal­li­siin riip­pu­vuuk­siin.

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jat saa­vat tie­toa eri­lai­sis­ta yk­si­lö- ja ryh­mä­oh­jaus­me­ne­tel­mis­tä ja käy­tän­teis­tä sekä per­he­te­ra­peut­ti­ses­ta ja sys­tee­mi­ses­ti te­ra­peut­ti­ses­ta työ­ot­tees­ta. Toi­min­nal­li­set ja tun­ne­kes­kei­set työs­ken­te­ly­ta­vat las­ten ja nuor­ten oh­jauk­ses­sa tu­le­vat myös tu­tuik­si kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.

III- mo­duu­li: Ai­kuis­psy­ki­at­ri­aa las­ten­suo­je­lu­työn am­mat­ti­lai­sil­le 1 op,
si­säl­tää 2 lähi­o­pe­tus­päi­vää
tiis­tai­sin klo 9-16

28.11.2017: Krii­sit ja trau­mat

20.2.2018: Se­mi­naa­ri psyyk­ki­sis­tä häi­ri­öis­tä

Mo­duu­lin ai­ka­na pe­reh­dy­tään tee­maan Ai­kuis­psy­ki­at­ri­an tau­ti­luo­ki­tus­jär­jes­tel­mä – oi­ret­ta, per­soo­nal­li­suut­ta, il­mai­sua vai sai­raut­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa poh­di­taan päih­de­on­gel­mien yh­teyt­tä psy­ko­so­si­aa­li­siin on­gel­miin sekä tu­tus­tu­taan ai­hee­seen Krii­sit ja trau­mat ai­kui­sen klii­ni­ses­sä sta­tuk­ses­sa. Li­säk­si mo­duu­lin ai­ka­na opis­kel­laan pe­rus­tie­dot ai­kuis­ten psy­ki­at­ri­sis­ta hoi­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta.
Osi­on ai­ka­na osal­lis­tu­jat saa­vat työ­vä­li­nei­tä per­het­tä kun­ni­oit­ta­vaan ja ih­mi­ses­tä vä­lit­tä­vään hoi­toon­oh­jauk­seen ja mo­ti­voin­tiin.

Hinta

1 200 eu­roa. Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Las­ku­te­taan  nel­jäs­sä eräs­sä,  300 eu­roa/erä, si­ten että  2 erää vuo­del­le 2017 ja 2 erää vuo­den 2018 puo­lel­la.

Il­moit­tau­tu­mi­set 22.8.2017 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015