Eläinavusteinen pedagogiikka

17.-18.11.2017 Iisalmi

Eläin­a­vus­tei­nen pe­da­go­giik­ka (Ani­mal As­sis­ted (Spe­ci­al) Pe­da­go­gy) (AAP) on suun­ni­tel­mal­lis­ta ja ta­voit­teel­lis­ta eläin­a­vus­teis­ta, oppi­lai­tok­ses­sa, päi­vä­ko­dis­sa tms. op­pi­mis- ja kas­va­tus­ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tu­vaa eläin­a­vus­teis­ta työs­ken­te­lyä, joka on kir­jat­tu osak­si ope­tus-  ja kas­va­tus­suun­ni­tel­maa ja sitä to­teut­taa alan­sa am­mat­ti­lai­nen kou­lu­te­tun eläi­men avul­la. Eläin­a­vus­tei­sen pe­da­go­gii­kan avul­la voi­daan ope­tel­la mm. so­si­aa­li­sia, emo­ti­o­naa­li­sia, aka­tee­mi­sia ja am­ma­til­li­sia tai­to­ja ja näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ar­vi­oi­daan sään­nöl­li­ses­ti. (Jänt­ti 2015)

Aika

17,-18.11.2017 , pe klo 18.00-20.30 ja la klo 9.00-15.00, Ii­sal­mi

Kouluttaja

Outi Jänt­ti FM, am­ma­til­li­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja, ai­kuis­o­pet­ta­ja, mm. eläin­ten­kou­lu­tus, Outi on pe­reh­ty­nyt eläi­na­vuis­tei­seen pe­da­go­giik­kaan eri­tyis­o­pet­ta­jak­si opis­kel­les­saan sekä ko­kei­le­mal­la käy­tän­nön työs­sään eläi­na­vus­tei­suut­taa eri­lais­ten pe­da­go­gis­ten haas­tei­den rat­kai­se­mi­ses­sa.

Kohderyhmä

Opet­ta­jat ja päi­vä­hoi­don hen­ki­lös­tö sekä kaik­ki ope­tus- ja kas­va­tus­alan toi­mi­jat, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta uu­sis­ta pe­da­go­gi­sis­ta toi­min­ta­mal­leis­ta

Saat ideoita miten toteuttaa eläinavusteista pedagogiikkaa omassa työssäsi

Ta­voit­tee­na kou­lu­tuk­ses­sa on tu­tus­tua eläin­a­vus­tei­sen pe­da­go­gii­kan pe­rus­peri­aat­tei­siin ja saa­da käy­tän­nön har­joi­tus­ten avul­la ide­oi­ta sii­hen, mi­ten eläin­a­vus­tei­suut­ta voi­si to­teut­taa omas­sa työ­ym­pä­ris­tös­sään.

Sisältö

Per­jan­tai­na klo 18.00 – 20.30,
Snell­man-kesä­yli­o­pis­to, (kult­tuu­ri­kes­kus) Ii­sal­mi

Lau­an­tai­na 9.00 – 15.00 ,


Ylä-Sa­von am­mat­ti­o­pis­to, Pel­to­sal­men toi­mi­pis­te,Koti­ky­län­tie 254, Ii­sal­mi

Mitä eläin­a­vus­tei­nen pe­da­go­giik­ka käy­tän­nös­sä voi­si olla?

Kou­lu­tus to­teu­te­taan lu­en­to­jen ja käy­tän­nön har­joi­tus­ten avul­la. Kou­lu­tuk­sen har­joi­tuk­sis­sa käy­te­tään kou­lut­ta­jan omia koi­ria, joi­den avul­la tu­tus­tu­taan eläin­a­vus­tei­sen pe­da­go­gii­kan käy­tän­nön toi­min­taan.

Hinta

135 eu­roa, hin­ta si­säl­tää per­jan­tain ilta­kah­vit

Ilmoittautuminen

3.11.2017 men­nes­sä

“In­nos­tu­nut, asi­an­sa osaa­va kou­lut­ta­ja”

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015