Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

2.11.2017, Iisalmi

Maa­il­man muu­tos­vauh­ti haas­taa to­tut­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja – myös joh­ta­mi­ses­sa. Vah­va stra­te­gi­nen ym­mär­rys aut­taa na­vi­goi­maan muu­tok­sen ris­ti­aal­lo­kos­sa. Tule mu­kaan op­pi­maan ja oi­val­ta­maan!

Aika

To 2.11.2017 klo 12-16, Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti kun­tien ja kau­pun­kien or­ga­ni­saa­ti­ois­sa työs­ken­te­le­vil­le esi­mie­hil­le ja joh­ta­jil­le, joil­la on jo jo­kin ver­ran ko­ke­mus­ta stra­te­gi­a­työs­tä. Kou­lu­tus so­vel­tuu kui­ten­kin kai­kil­le stra­te­gi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le esi­mie­hil­le, työn­an­ta­jas­ta riip­pu­mat­ta.

Kouluttaja

Ant­ti Haa­pa­kor­va

KTM Ant­ti Haa­pa­kor­va
An­tin into­hi­mo­na on tu­le­vai­suus – ja muu­tos. An­til­la on oma­koh­tai­nen ko­ke­mus niin kas­vu­stra­te­gi­ois­ta kuin kun­ta­ken­täs­tä­kin. Kou­lut­ta­ja­na hän us­koo vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja ver­tais­op­pi­mi­sen voi­maan.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on ava­ta stra­te­gi­a­työn mer­ki­tys­tä no­pe­as­ti muut­tu­vas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä. Osal­lis­tu­jien stra­te­gi­sen ym­mär­ryk­sen li­sään­ty­mi­nen an­taa käy­tän­nön val­miuk­sia oman esi­mies­työn ke­hit­tä­mi­seen nyky­ai­kai­ses­sa or­ga­ni­saa­ti­o­kult­tuu­ris­sa. Säh­köi­sen en­nak­ko­ky­se­lyn avul­la var­mis­te­taan si­säl­lön osu­vuus suh­tees­sa osal­lis­tu­jien osaa­mis­ta­soon ja en­nak­ko-odo­tuk­siin.

Sisältö

Kou­lu­tuk­sen to­teu­tus­ta­pa on vuo­ro­vai­kut­tei­nen lu­en­to.

Hinta

110 eu­roa

Ilmoittautumiset

19.10.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015