Mobie eSmart-koulutus

pe 19.1., 2.2., 16.2., 9.3.2018, verkossa

We­bi­naa­ri­sar­jas­sa pe­reh­dy­tään verk­ko­kurs­sin luo­mi­seen Mo­bie OnE­du 2.0/ eS­mart -op­pi­mis­ym­pä­ris­tön avul­la. Se toi­mii kai­kil­la lait­teil­la ja si­säl­tää moni­puo­li­sia työ­ka­lu­ja sekä si­säl­lön luo­mi­seen että op­pi­mis­teh­tä­vien ja ko­kei­den te­ke­mi­seen. Vuo­ro­vai­ku­tuk­seen voi käyt­tää mm. kes­kus­te­lu­ryh­miä ja pa­lau­tet­ta ke­rä­tä op­pi­mis­ym­pä­ris­tön lo­ma­ke­työ­ka­lul­la.

Aika:
Pe 19.1.2018 klo 15.00-16.30
Verk­ko­kurs­sin ra­ken­ne ja si­säl­lön luon­ti pe­rus­työ­ka­luill­la
Pe 2.2.2018 klo 15.00-16.30 Ryh­mien luon­ti ja moni­puo­li­sem­pien si­säl­lön luo­mi­sen työ­ka­lu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen (mm. Vi­su­al Com­po­ser ja sana­ris­ti­kot)
Pe 16.2.2018 klo 15.00-16.30 H5P-teh­tä­vä­työ­ka­lut, joi­den avul­la voi luo­da eri­lai­sia teh­tä­viä verk­ko-op­pi­mis­ta moni­puo­lis­ta­maan
Pe 9.3.2018 klo 15.00-16.30 Ko­kei­den ja pa­lau­te­lo­mak­kei­den te­ke­mi­nen.

Jo­kai­ses­sa we­bi­naa­ris­sa on ti­laa yh­tei­sel­le kes­kus­te­lul­le ja osal­lis­tu­jien ky­sy­myk­sil­le, jo­ten oman verk­ko­kurs­sin ra­ken­ta­mi­seen kan­nat­taa va­ra­ta ai­kaa we­bi­naa­rien vä­lis­sä.

Mo­bie eS­mart/ OnE­du 2.0 on uu­den suku­pol­ven yh­tei­söl­li­nen kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö. Sen pe­da­go­gi­nen ke­hi­tys on ta­pah­tu­nut yh­teis­työs­sä sa­dan suo­ma­lai­sen kou­lun ja oppi­lai­tok­sen, sekä noin 2.500 opet­ta­jan ja 40.000 opis­ke­li­jan kans­sa ja se on muo­kat­tu tä­män jäl­keen so­vel­tu­vak­si yri­tys­ten ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den tar­pei­siin.

Kou­lut­ta­ja: Mat­lee­na Laak­so, tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan (tvt) ope­tus­käy­tön asi­an­tun­ti­ja, free­lan­cer-kou­lut­ta­ja, KM

Koh­de­ryh­mä:  Mo­bie OnE­du 2.0 tai eS­mart –op­pi­mis­ym­pä­ris­töä käyt­tä­vät tai sen käyt­töä suun­nit­te­le­vat.

To­teu­tus: verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta: 95 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 13.1.2018 men­nes­sä
Myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015