TOIVOa on, mutta sitä pitää huoltaa. Nuorten TOIVOn työkalujen huoltopäivä!

13.11. - 16.12.2017, Iisalmi

Toi­vo on tut­ki­mus­ten mu­kaan elä­mää yllä­pi­tä­vä voi­ma, vaik­ka­kin se on nä­ky­mä­tön. Toi­vol­la on mo­net kas­vot, sil­lä se on hen­ki­lö­koh­tai­nen. Toi­vo on ole­mas­sa aina, vaik­ka ih­mi­nen ei itse sitä juu­ri nyt täs­sä het­kes­sä ky­ke­ni­si nä­ke­mään­kään. Toi­nen ih­mi­nen voi kui­ten­kin vai­kut­taa toi­sen toi­voon, joko sitä ra­ken­ta­en tai nu­jer­ta­en.

Aika

Työs­ken­te­lyä verk­kos­sa al­ka­en ma 13.11.2017
Lähi­o­pe­tus­ta Lau­an­tai­na  25.11.2017 klo 9-16, Ii­sal­mi
Työs­ken­te­lyä ver­kos­sa 9 – 16.12.2017 vä­li­se­nä ai­ka­na

Kohderyhmä

Nuor­ten pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät esi­mer­kik­si opis­ke­li­ja­huol­lon-, ter­vey­den­huol­lon-, so­si­aa­li­toi­men-, et­si­vän nuo­ri­so­työn- ja nuo­ri­so­työn toi­mi­jat, te­ra­peu­tit, opet­ta­jat, työn­oh­jaa­jat ja kaik­ki toi­vos­ta kiin­nos­tu­neet ih­mi­set.

Kouluttaja

Kai­ja Tik­ka­nen

Kai­ja Tik­ka­nen, ter­veys­tie­tei­den toh­to­ri, elä­mys­pe­da­go­gi, sug­ges­tio- ja ren­tou­tus­val­men­ta­ja

Kai­ja Tik­ka­sel­la on yli 10 vuo­den ko­ke­mus toi­von pa­ris­sa työs­ken­te­lys­tä. Tut­ki­ja­toh­to­ri­na Tam­pe­reen yli­o­pis­ton hoi­to­tie­teen­lai­tok­sen nuor­ten mie­len­ter­veyt­tä en­nal­ta­eh­käi­se­väs­sä tii­mis­sä. Lu­en­to­ja toi­vos­ta eri puo­lel­la Suo­mea. Väi­tös­tut­ki­mus (2012) 15 – 23 -vuo­ti­ai­den nuor­ten TOI­VO, pro -gra­du  (2004) huu­me­kun­tou­tuk­ses­sa ole­vien nuor­ten TOI­VO. Hoi­to-, mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn opet­ta­ja­na Sa­von am­mat­ti- ja ai­kuis­o­pis­tos­sa.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­tus­tua tar­kem­min TOI­VO -il­mi­öön ja sii­hen liit­ty­viin te­ki­jöi­hin oman ko­ke­muk­sen ja tut­ki­tun tie­don kaut­ta. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na on tar­koi­tus ko­keil­la ja ke­hit­tää TOI­VOn työ­ka­lu­ja omas­sa työs­sä sekä mah­dol­lis­taa TOI­VO -työn käy­tän­nön ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­nen mui­den asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa.

Si­säl­tö

Jo­kai­nen ih­mi­nen yllä­pi­tää ja vai­keuk­sien tul­len vuo­ros­taan vah­vis­taa omaa toi­vo­aan. Usein tämä ta­pah­tuu tie­dos­ta­mat­ta. Tut­ki­mus­ten mu­kaan, jo­kai­sen meis­tä oli­si hyvä tu­tus­tua omaan toi­voon­sa, sil­loin kun kaik­ki elä­mäs­sä on hy­vin.

Meil­le, jot­ka koh­taam­me nuo­ria elä­män eri vai­heis­sa ja vai­keis­sa­kin ti­lan­teis­sa, oli­si hyvä tun­tea toi­vo kä­sit­tee­nä ja il­mi­ö­nä. Näin voi­sim­me te­hos­te­tum­min an­taa nuo­rel­le hä­nen tar­vit­se­maan­sa tu­kea toi­von tie­dos­ta­mi­seen ja elä­mäs­sä kiin­ni py­sy­mi­seen.

Ma 13.11.2017 alkaen työskentelyä verkkoalustalla

Mitä ajat­te­let toi­vos­ta?
* It­se­näi­nen teh­tä­vä verk­ko­alus­tal­la, jo­hon työs­ken­te­ly­oh­jeis­tus an­ne­taan il­moit­tu­mi­sa­jan pää­tyt­tyä.

La 25.11.2017 klo 9-16, Vuorovaikutteinen luento

Etu­kä­teis­teh­tä­vät työn poh­ja­na
* Eri­lai­set aja­tuk­set, nä­ke­myk­set ja käy­tän­nöt
Vä­hän tut­kit­tua – vä­hän ko­et­tua – vä­hän lai­nat­tua:
* Toi­vo tut­ki­mus­ten ja käy­tän­nön näkö­kul­mis­ta

Yh­des­sä olem­me enem­män, kaik­kea ei tar­vit­se kek­siä yk­sin
* Eri­tyis­o­saa­mi­nen ja työ­ka­lut esiin: jyns­säys ja kiil­lo­tus
* Luo­daan rat­kai­su­ja, käyn­nis­te­tään roh­ke­aa muu­tos­ta

Tuu­mas­ta toi­meen ihan oi­ke­as­ti!
* Toi­vo­työ käy­tän­töön omas­sa työs­sä

9 – 16.12.2017 välisenä aikana työskentelyä verkkoalustalla

Jaa ja in­nos­tu
* Ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­nen verk­ko­alus­tal­la. Oh­jeis­tuk­sen verk­ko­työs­ken­te­lyyn saa lu­en­to­päi­väs­sä.

Hinta

145 eu­roa, si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Ilmoittautumiset

30.10.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015