Kuinka sparraan maahanmuuttajaopiskelijan tai -oppilaan suomen kielen taitoja? (2 op)

17.11.2017 - 22.2.2018, Iisalmi käynnissä oleva koulutus

Ko­et­ko, että tar­vit­si­sit li­sää osaa­mis­ta maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten opis­ke­li­joi­den opet­ta­mi­seen? Tun­tuu­ko, että ope­tus­työs­sä­si on pul­mal­lis­ta oman subs­tans­si­o­saa­mi­se­si li­säk­si huo­mi­oi­da maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sen opis­ke­li­jan suo­men kie­len op­pi­mi­seen liit­ty­vät haas­teet?

Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten op­pi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den ko­tou­tu­mis­po­lun edis­tä­mi­sek­si on kai­kis­sa ope­tus­ti­lan­teis­sa tär­ke­ää edis­tää suo­men kie­len tai­to­ja. Mi­ten opet­ta­ja pys­tyy huo­mi­oi­maan omas­sa ope­tuk­ses­saan suo­men kie­len vah­vis­ta­mi­sen sa­mal­la, kun hän opet­taa omaa subs­tans­si­ai­het­taan? Kuin­ka spar­raan maa­han­muut­ta­ja­o­pis­ke­li­jan tai -op­pi­laan suo­men kie­len tai­to­ja -kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­to­tai­toa ja työ­ka­lu­ja maa­han­muut­ta­ja­o­pis­ke­li­jan tai -op­pi­laan suo­men kie­len opis­ke­lun tu­ke­mi­seen.

Koulutuksen ajankohta

syk­sy 2017 pe 17.11. ja pe 1.12., klo 9-16
ke­vät 2018 to 25.1., to 8.2. ja to 22.2, klo 9-16

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii opet­ta­jil­le, jot­ka tar­vit­se­vat li­sää osaa­mis­ta suo­men kie­len ra­ken­teen hal­lin­taan opet­ta­es­saan maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia op­pi­lai­ta ja opis­ke­li­joi­ta. Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia opis­ke­li­joi­ta opet­ta­vil­le ja oh­jaa­vil­le pe­rus­kou­lun ja toi­sen as­teen opet­ta­jil­le. Esi­mer­kik­si am­ma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten opet­ta­jat, lu­ki­on opet­ta­jat, ala­kou­lun tai ylä­kou­lun opet­ta­jat, joi­den ope­tus­ryh­mis­sä on maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia op­pi­lai­ta tai opis­ke­li­joi­ta hyö­ty­vät kou­lu­tuk­ses­ta.

Kouluttaja

Kuk­ka-Maa­ria Raa­ti­kai­nen, FM, am­ma­til­li­nen opet­ta­ja, S2-opet­ta­ja, tra­de­no­mi
Kuk­ka-Maa­ria toi­mii Sa­vo­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun leh­to­ri­na ja opet­taa suo­men kiel­tä kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin val­men­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa maa­han­muut­ta­jil­le, B2- ja C1-ta­sol­la sekä työ­paik­ka­suo­mi-kou­lu­tuk­sis­sa

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa osal­lis­tu­jil­le val­miuk­sia ym­mär­tää, mil­lai­sia haas­tei­ta suo­men kie­len op­pi­mi­ses­sa on ulko­maa­lai­sel­le. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jat saa­vat tai­to­ja opet­taa maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia op­pi­lai­ta tai opis­ke­li­joi­ta si­ten, että ope­tus tu­kee myös suo­men kie­len op­pi­mis­ta.

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy en­nak­ko­teh­tä­vä, jol­la voi vai­kut­taa kou­lu­tuk­seen si­säl­töön sekä väli­teh­tä­vä ja verk­ko­kes­kus­te­lu. Kah­den opin­to­pis­teen suo­ri­tuk­sen edel­ly­tyk­se­nä on lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen, en­nak­ko- ja väli­teh­tä­vän te­ke­mi­nen hy­väk­sy­tys­ti sekä verk­ko­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­mi­nen.

Kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua myös pel­käs­tään lähi­päi­viin, suo­rit­ta­mat­ta teh­tä­viä.

Sisältö

Mikä on suo­men kie­les­sä vai­ke­aa/help­poa ulko­maa­lai­sil­le?

Ään­tä­myk­sen opet­ta­mi­nen

Mor­fo­lo­gi­aa: tai­vu­tus­muo­to­jen pää­sään­nöt

Kie­li­tai­toa vai kie­li­tie­toa? Sel­viy­ty­mi­nen puhe- ja kuun­te­lu­ti­lan­tees­sa

Aihe­ko­ko­nai­suus x (suun­ni­tel­laan yh­des­sä osal­lis­tu­jien kans­sa)

Hinta

585 €, si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin lähi­päi­vi­nä
Kou­lu­tus las­ku­te­taan kah­des­sa eräs­sä, 1. erä 2017 ja 2.erä vuo­den 2018 puo­lel­la.

Ilmoittautuminen

3.11.2017 men­nes­sä

Kuva: Sa­vo­ni­an kuva­pank­ki

Kuva: Sa­vo­ni­an kuva­pank­ki

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015