Musiikki-iloa kymmenen kiloa

6.10.2017, Iisalmi

Itse­tun­toa, in­nos­tus­ta, lau­lua, lii­ket­tä, kan­nus­tus­ta! Käy­tän­nön­lä­hei­nen mu­siik­ki­kou­lu­tus, joka poh­jaa var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man ele­ment­tien to­teu­tu­mi­seen käy­tän­nös­sä.

Aika
Pe 6.10.2017 klo 9-16, Ii­sal­mi

Koh­de­ryh­mä

Kou­lu­tus so­vel­tuu kai­kil­le alle 8-vuo­ti­ai­den las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le; Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö; esi­kou­lun opet­ta­jat,  päi­vä­ko­tien hen­ki­lös­tö, ryh­mä- ja per­he­päi­vä­hoi­ta­jat sekä leik­ki­puis­to­jen oh­jaa­jat, kir­jas­to­jen las­ten­o­sas­ton hen­ki­lös­tö, 1.- ja 2-luok­kien opet­ta­jat, seu­ra­kun­tien las­ten­oh­jaa­jat, mu­siik­ki­leik­ki­kou­lu­jen opet­ta­jat jne.
Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jan ei tar­vit­se tun­tea mu­siik­kia omak­si vah­vuus­a­lu­eek­seen, vaan kaik­ki yh­des­sä to­teu­tet­ta­vat teh­tä­vät ovat help­po­ja, in­nos­ta­via ja lap­sen itse­tun­toa vah­vis­ta­via.

Kou­lut­ta­ja

MuM, Tuu­li Paa­so­lai­nen
Tuu­li on val­mis­tu­nut mu­siin­kin­mais­te­rik­si Si­be­lius aka­te­mi­as­ta ja eri­kois­tu­nut mu­sii­kin var­hais­kas­va­tuk­seen. Hän on toi­mi­nut mu­siik­ki­kas­va­tus­kou­lut­ta­ja­na vuo­des­ta 2000. Kou­lut­ta­ja tun­ne­taan myös kir­jois­taan, joi­ta hän on teh­nyt las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le oppi­ma­te­ri­aa­lik­si, oman kir­ja-cd pa­ke­tin hän on teh­nyt myös lap­si­per­heil­le.

Tuu­li Paa­so­lai­nen

Tavoitteena on kannustaa ja rohkaista

jo­kais­ta las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vää ai­kuis­ta käyt­tä­mään moni­puo­li­sia mu­sii­kil­li­sia vä­li­nei­tä lap­si­ryh­män­sä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen vah­vis­ta­mi­sek­si ja lap­sen koko­nais­ke­hi­tyk­sen, mm. itse­tun­non tu­ke­mi­sek­si. Kou­lu­tus aut­taa huo­maa­maan, kuin­ka jo­kai­sel­la ai­kui­sel­la on jo nämä vä­li­neet lap­si­ryh­män­sä kans­sa mu­si­soi­mi­seen ja kou­lu­tuk­ses­sa ne saa­daan käyt­töön.
Mu­siik­ki toi­mii tun­teen ta­sol­la ohit­ta­en sa­nal­li­sen vies­tin­nän. Tä­män oi­val­ta­mi­nen avaa mah­dol­li­suu­den saa­vut­taa myös eri­tyis­huo­mi­o­ta vaa­ti­vien las­ten maa­il­man. Kou­lu­tus osoit­taa myös mm. pien­ten lau­lu­jen ja leik­kien, tois­ton ja ker­tauk­sen tär­ke­än mer­ki­tyk­sen aja­tel­len op­pi­mis­ta ja osal­li­suu­den ko­ke­mis­ta.

Si­säl­tö

Te­o­ri­a­o­suu­des­sa ko­ros­tuu lap­sen osal­li­suu­den, yh­tei­söl­li­syy­den sekä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tu­ke­mi­nen mu­sii­kil­li­sin kei­noin. Kou­lu­tuk­sis­sa tuo­daan esil­le vah­vas­ti lap­sen näkö­kul­ma asi­oi­den ko­ke­mi­ses­sa. Käy­tän­nön­lä­hei­siä aja­tuk­sia var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man val­mis­te­le­mi­seen ja to­teut­ta­mi­seen käy­tän­nös­sä.

Kou­lu­tuk­ses­sa ava­taan  myös vii­me­ai­kai­sia tut­ki­muk­sia, jot­ka ko­ros­ta­vat ai­kui­sen ja lap­sen vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta lap­sen tasa­pai­noi­sen ke­hit­ty­mi­sen pe­rus­e­le­ment­ti­nä. Saat myös vink­ke­jä sii­tä, mi­ten van­hem­pia voi­daan kan­nus­taa leik­ki­mään ja lo­rut­te­le­maan las­ten kans­sa ko­to­na lap­sen itse­tun­non vah­vis­ta­mi­sek­si.
Te­o­ri­aa jou­he­vas­ti käy­tän­nön te­ke­mi­sen lo­mas­sa!

Tuu­lin aja­tuk­sia muu­sii­kis­ta hel­mi­kuun Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa

Hin­ta

125 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Il­moit­tau­tu­mi­nen

22.9.2017 men­nes­sä

Kat­so myös:
Mu­siik­ki iloa kym­men ki­loa – kou­lu­tus Var­kau­des­sa 5.10.

“Mu­sii­kil­la on niin vah­va vai­ku­tus, kos­ka se me­nee sa­no­jen ohi, toi­mii tun­teen ta­sol­la”

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015