Operatiivinen johtaminen

21.11.2017, Iisalmi

Esi­mies­työ on tul­lut en­tis­tä haas­ta­vam­mak­si. Esi­mie­het tar­vit­se­vat uu­sia aja­tuk­sia ja vä­li­nei­tä ky­e­täk­seen luo­maan hen­ki­lös­töl­leen on­nis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set. Juu­ri näi­hin asi­oi­hin tämä kou­lu­tus an­taa val­miuk­sia.

Aika

Tiis­tai  21.11.2017 klo 12.00 – 16.00, Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti kun­tien ja kau­pun­kien or­ga­ni­saa­ti­ois­sa työs­ken­te­le­vil­le esi­mie­hil­le ja joh­ta­jil­le. Kou­lu­tus so­vel­tuu kui­ten­kin kai­kil­le esi­mie­hil­le, työn­an­ta­jas­ta riip­pu­mat­ta.

Kouluttaja

Ju­ha­ni Kau­ha­nen, KTM, tie­to­kir­jai­li­ja
Ju­ha­ni on hank­ki­nut laa­jan ko­ke­muk­sen joh­ta­mi­sen, eri­tyi­ses­ti hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­ro­jen joh­ta­mi­sen alu­eel­la te­ol­li­suu­des­sa ja pal­ve­lu­a­loil­la kes­ki- ja ylim­män joh­don teh­tä­vis­sä. Hä­nel­lä on var­sin laa­ja kon­tak­ti­pin­ta elin­kei­no­e­lä­mään yri­tys­ten ja mui­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den kaut­ta. Hän on ar­vos­tet­tu kou­lut­ta­ja ja lu­en­noit­si­ja sekä yli­o­pis­tois­sa että yri­tyk­sis­sä ja muis­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa.
Ju­ha­ni on kir­joit­ta­nut yk­sin tai yh­des­sä mui­den kans­sa lä­hes kol­me­kym­men­tä kir­jaa joh­ta­mi­sen ja pal­kit­se­mi­sen osa-aluil­ta. Hä­nen uu­sim­mat kir­jan­sa ovat Esi­mies pal­kit­si­ja­na (2015) ja Työ­hy­vin­voin­ti or­ga­ni­saa­ti­on me­nes­tys­te­ki­jä­nä (2016), kus­tan­ta­ja­na Hel­sin­gin kaup­pa­ka­ma­ri. Hän tun­tee hy­vin aihe­a­lu­eit­ten­sa te­o­ri­an ja käy­tän­nön. Ju­ha­nin esi­tyk­sis­sä on huu­mo­ria ja poh­din­taa, ei lä­hes­kään aina val­mii­ta vas­tauk­sia tai toi­min­ta­mal­le­ja. Esi­tyk­sis­sään hän liik­kuu tie­de­maa­il­man ja työ­e­lä­män re­aa­li­maa­il­man väli­maas­tos­sa unoh­ta­mat­ta kum­paa­kaan.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa ajan­ta­sai­sen tie­dot ja vä­li­neet nyky­ai­kai­seen esi­mies­työ­hön. Ta­voit­tee­na on pa­ran­taa esi­mie­hen val­miuk­sia sel­vi­tä työs­tään ja toi­mia joh­ta­ja­na ja esi­mie­he­nä hen­ki­lös­töl­leen.

Sisältö

Kou­lu­tuk­sen to­teu­tus­ta­pa on vuo­ro­vai­kut­tei­nen lu­en­to ja pien­ryh­mä kes­kus­te­lut.

Hinta

110 eu­roa, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

7.11.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015