Esimiehestä valmentajaksi - kehittäviä keskusteluja työyhteisössä. TRIGENDA® DIALOGIMENETELMÄn menetelmäkoulutus.

ti 13.2.2018, Iisalmi

Ko­et­ko esi­mie­he­nä haas­tei­ta ke­hi­tys­kes­kus­te­lu­jen käy­mi­ses­sä? Kes­kus­te­lut ovat pak­ko­pul­laa, jois­ta ei ole kon­reet­tis­ta hyö­tyä ke­nel­lek­kään. Hen­ki­lös­tö­si ei osaa sa­noit­taa omia ke­hit­ty­mi­sen haas­tei­taan ja si­tou­tu­mi­nen oman osaa­mi­sen­sa tai esi­mer­kik­si työ­hy­vin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen tai ke­hit­tä­mi­seen on ole­ma­ton­ta. Tule tu­tus­tu­maan uu­den­lai­seen toi­min­nal­li­sem­paan ta­paan käy­dä kes­kus­te­lua haas­teel­li­sis­ta­kin ai­heis­ta. Tri­gen­da® di­a­lo­gi­me­ne­tel­mä on konk­reet­ti­nen työ­vä­li­ne eri­lais­ten kes­kus­te­lu­jen käy­mi­seen. Se hel­pot­taa haas­ta­vis­ta­kin asi­ois­ta pu­hu­mi­ses­sa ja sen avul­la to­teu­tat esi­mer­kik­si ke­hi­tys­kes­kus­te­lut me­nes­tyk­sel­li­ses­ti.

Aika

ti 13.2.2018 klo 12-16, Ii­sal­mi

Kouluttaja
Sal­la Gum­me­rus, So­si­o­no­mi AMK, Me­ne­tel­män ke­hit­tä­jä, joh­ta­va Tri­gen­da® kou­lut­ta­ja
Kohderyhmä

Me­ne­tel­mäs­tä hyö­ty­vät työ­yh­tei­sö­jen esi­mie­het ja ke­hit­tä­jät. Kou­lu­tus an­taa val­miuk­sia eri­lais­ten ke­hit­tä­vien kes­kus­te­lu­jen, ku­ten esi­mer­kik­si ke­hi­tys­kes­kus­te­lui­hin, työ­hy­vin­voin­ti­kes­kus­te­lui­hin, osaa­mi­sen kar­toit­ta­mi­sen kes­kus­te­lui­hin, rek­ry­toin­tiin, oh­jauk­seen ja mo­ti­voin­tiin.
● Esi­mie­het
● Ke­hit­tä­jät
● Työn­oh­jaa­jat
● Työ­hy­vin­voin­nin am­mat­ti­lai­set

Tavoite​

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na opit uut­ta kes­kus­te­lun tai­dos­ta. Opit hyö­dyn­tä­mään me­ne­tel­mää, joka on konk­reet­ti­nen kes­kus­te­lu­työ­vä­li­ne. Tri­gen­da® di­a­lo­gi­me­ne­tel­män avul­la kes­kus­te­lu on help­poa ja asi­oi­den yti­meen pääs­tään no­pe­as­ti. Kou­lu­tus an­taa val­miuk­sia ke­hit­tää vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja mah­dol­li­suu­den har­joi­tel­la uu­den­lais­ta val­men­ta­vaa ta­paa olla esi­mies.

Sisältö

Tri­gen­da® di­a­lo­gi­me­ne­tel­mä on rat­kai­su­kes­kei­nen, so­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen ja toi­min­nal­li­nen me­ne­tel­mä. Kou­lu­tus si­säl­tää tu­tus­tu­mi­sen me­ne­tel­mään, ly­hy­et te­o­ria-alus­tuk­set sekä toi­min­nal­lis­ta di­a­lo­gi­työs­ken­te­lyä. Kou­lu­tuk­sen myö­tä saat li­sens­sin me­ne­tel­män käyt­töön. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen voit hyö­dyn­tää Tri­gen­da® di­a­lo­gi­me­ne­tel­mää omas­sa am­ma­til­li­ses­sa vii­te­ke­hyk­ses­sä­si.

Lisätietoja

Tri­gen­da® työ­vä­li­ne mak­saa 195€+ALV24% ja sen voit ti­la­ta osoit­tees­ta info@tri­gen­da.fi tai os­taa kou­lu­tuk­ses­sa.
Tri­gen­da® työ­vä­li­ne si­säl­tää Tri­gen­da® pe­rus­sar­jan sekä Tri­gen­da® PA­LAU­TE-sar­jan, oh­jeet me­ne­tel­män käyt­tä­mi­sek­si ja koon­ti­lo­mak­keen.

Hinta

125 eu­roa, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

30.1.2018 men­nes­sä

Sal­la Gum­me­rus

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015